Dve percentá pre otvorenú spoločnosť

Vyznávame liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca.

Vytvárame príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Pri otváraní spoločenských tém, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore, sa opierame a presadzujeme tieto hodnoty:

 • Otvorenosť
 • Transparentnosť
 • Slobodná voľba
 • Zodpovednosť
 • Tolerancia
 • Vzájomný rešpekt
 • Akceptácia
 • Dialóg
 • Nekonfliktnosť
 • Aktivita

Realizáciou vlastných projektov financovaných z vašich daní a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov.

Ak ste sa rozhodli darovať nadácii svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ

  • Do 15. februára (dá sa aj neskôr) môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Zároveň požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
   a) 2% z Vašej zaplatenej dane
   b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.
  • Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie. Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu. Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

 • Obe tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

S poukázaním 2% z dane je spojených aj niekoľko formálnych podmienok:

 • Ak sú tlačivá na jednom liste papiera vytlačené obojstranne, aj Vyhlásenie, aj Potvrdenie o zaplatení dane, musia byť vyplnené.
 • Ak sú tlačivá vytlačené zvlášť na dvoch listoch papiera, musia byť zvlášť vyplnené.

Čo to znamená? List papiera, na ktorom bude vytlačené a vyplnené Vyhlásenie a na druhej strane bude vytlačené a nevyplnené Potvrdenie, aj keď ho vyplnené priložíte zvlášť, je neplatný a Vaše 2% nebudú poukázané. Pri obojstrannej tlači musia byť obe strany vyplnené a takto podané.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vypočítajte si:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane
  • alebo 3% ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od ogranizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
  • Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prjímateľovi:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

 • Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 • Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ak ste právnická osoba a želáte si poukázať 1% (alebo 2%) z dane

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (môže to byť aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3.

Ak právnická osoba darovala v roku 2018 (a aj počas roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať celé 2% z dane.

Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2018. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1% (alebo 2%). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní Časť VI. sú uvedené riadky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech prijímateľa. V časti Údaje o prijímateľoch uveďte:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 1% (alebo 2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte osobne alebo zašlite poštou v lehote (štandardne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava

+421 2 5441 4730
+421 2 5441 6913

osf@osf.sk

 

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality