Sociálne – finančné vzdelávanie AFLATOT

Pod týmto zvláštnym názvom sa skrýva medzinárodný program na podporu sociálnej a finančnej gramotnosti.

Viac o programe nájdete na stránke www.aflatoun.org

Sme súčasťou siete spolupracujúcich organizácií, ktorá zahŕňa 4,5 milióna detí a mladých ľudí v 109 krajinách sveta prostredníctvom 192 partnerských organizácií.

Aflatoun posilňuje deti v ich aktívnom konaní a pripravuje ich na to, aby sa sami stali aktérmi zmeny vo svojich životoch. Viera vo svoje schopnosti a zároveň spolupatričnosť v rámci komunity je pritom aj v súlade s rozvojovou Agendou OSN 2030.

„Sme odhodlaní zaistiť, aby všetky ľudské bytosti mohli mať prosperujúci a napĺňajúci život a aby sa ekonomický, sociálny a technologický pokrok uskutočňoval v rovnováhe s prírodou.“

Agenda 2030 (s.2)

Program Aflatoun bol uznaný Harvardskou univerzitou a Brookinginským inštitútom za vedúcu organizáciu v rozširovaní efektívnych zručností pre 21. storočie s vysokokvalitným obsahom. Program Aflatoun prináša relevanciu do vzdelávania, poskytuje orientáciu – hovoríme najmä o tom, ako učiť.

Program je určený pre deti od raného detstva až do dospelosti. My sme sa zamerali na predškolský vek, kde hlavné posolstvo programu (Aflatot) je, že Neučíme program, učíme deti!

Tento program sme od r. 2015 pilovali v 6 škôlkach v marginalizovaných rómskych komunitách. Deti z tohto prostredia nemôžeme vytrhnúť, môžeme však podporiť deti samotné a ich vedomosti a zručnosti. Je to metóda založená na vzťahoch – vzťahoch medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a prostredím a program nezabúda ani na rodičov, ktorí sú dôležitou súčasťou celého vzdelávania.

Hodnotenie pilotnej fázy programu bolo veľmi dobré

„Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Aflatoun International realizovala od augusta 2015 do júna 2016 v 6 materských školách na Slovensku pilotný program Aflatot s cieľom posúdiť vplyv programu Aflatot a navrhnúť odporúčania založené na výsledkoch výskumu a skúsenostiach počas jeho implementácie. Evaluačná správa skúma aj niektoré aspekty prípravy učiteľov na realizáciu programu a úlohu a zapojenie rodičov do programu Aflatot.

Na posúdenie vplyvu programu Aflatot na sociálno-emocionálne správanie detí a na niektoré faktory učebného prostredia boli použité dotazníky, pri rozhovoroch s učiteľkami a rodičmi boli využité kvalitatívne nástroje.

Zistené výsledky potvrdzujú predpokladané pozitívne zmeny. Zlepšila sa schopnosť detí vyjadriť svoje emócie, zvládať svoje správanie zdravým spôsobom, ich spolupráca aj vzájomný rešpekt sú lepšie v porovnaní so správaním pozorovaným pred intervenciou. Celkové výsledky z pozorovania detí poukazujú na štatisticky významné zmeny u všetkých troch skúmaných protektívnych faktorov, v samoregulácii detí, v spôsobe, akým sú schopné prebrať iniciatívu a v úrovni ich vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. Nižšie skóre v negatívnom indikátore potenciálne problémy v správaní (behavioral concerns) znamená mierne zlepšenie problémového správania detí oproti výsledkom nameraným pred začiatkom programu. Znížený výskyt zaznamenaných prípadov nevhodného správania (ako je poškodzovanie vecí, používanie urážlivých výrazov, ubližovanie druhým) korešponduje so zlepšením vzťahov medzi deťmi, ako aj medzi deťmi a dospelými.“

V spolupráci s učiteľkami sme pôvodnú metodiku kontextualizovali na prácu s deťmi v marginalizovaných rómskych komunitách. (Metodika je k dispozícii len pre zaškolené učiteľky a spolupracujúce škôlky z dôvodu udržania kvality šírenia programu.).

Na začiatku školského roka 2017/2018 sme pre prácu s touto metodikou vyškolili 29 nových učiteľov a učiteliek a rozšírili sme sieť spolupracujúcich škôlok o 5 nových škôlok.

  • MŠ Hrebendova, Košice
  • MŠ Varhaňovce
  • ZŠ s MŠ Jurské
  • ZŠ s MŠ Slanec
  • ZŠ s MŠ Holumnica
  • MŠ Spišská Nová Ves
  • MŠ Toporec
  • ZŠ Chminianske Jakubovany
  • Spojená škola Chminianske Jakubovany

Ako metodika Aflatot dopĺňa štátny vzdelávací program pre materské školy na Slovensku

Metodika Aflatot v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Recent Posts