Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Uzatvorená výzva

Informácie o programe

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na Program podpory rómskych študentov stredných škôl. Prostriedky sú určené rómskym študentom vo veku 15–20 rokov na preklenutie nepriaznivej životnej situácie a ako motivácia na dosiahnutie dobrých študijných výsledkov a úspešné ukončeniu štúdia. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť take vzdelanie, ktoré zvýši ich šance na uplatnenie sa v spoločnosti.

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Nadáciou škola dokorán, n.o.

Uchádzači a žiadatelia

Finančná pomoc je určená pre 15-20 ročných študentov druhých a vyšších ročníkov denného, príp. externého štúdia stredných škôl, v príprade 8-ročných gymnázií, študentom piateho a vyššieho ročníka.  Študenti musia vynikať dobrými štúdijnými výsledkami a pochádzať z rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Štipendium nie je určené študentom 2-ročných vzdelávacích programov a škôl, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím. V rámci podpory nie je možné hradiť štúdium na školách, ktoré nie sú zaradené do siete stredných škôl, ani štúdium v zahraničí.

Štipendium nemôže získať študent/ka, ktorý/á je štipendistom/kou Štipendijného programu pre rómskych študentov stredných škôl, ktorý je realizovaný z prostriedkov Rómskeho vzdelávacieho fondu!

Žiadateľom Štipendia pre rómskych študentov stredných škôl je stredná škola prostredníctvom riaditeľa, ktorý na prihláške potvrdí údaje o žiakovi. Študent vyplní svoju časť fomulára a k žiadosti priloží kópiu vysvedčenia za školský rok 2012/13, potvrdenia o príjme rodiny a potvrdenia od učiteľov, vedúcich krúžkov a pod. potvrdzujúce mimoškolské aktivity študenta /potvrdenie o aktivitách v školskej resp. mimoškolskej činnosti, referencie, fotky a pod./.

Školy podajú na predpísanom formulári žiadosť o štipendium pre jednotlivých študentov, ktorú doložia požadovanými materiálmi poskytnutými študentom. U neplnoletých študentov je potrebný písomný súhlas rodičov.

Oblasti podpory

Prostriedky sú určené na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na:

 • školné
 • stravné
 • ubytovanie
 • školské potreby
 • ochranné pomôcky
 • cestovné náklady

 

Kritériá výberu

 • štipendium je určené rómskym študentom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii
 • dobré študijné výsledky a pravidelná dochádzka do školy

 

Výška štipendia

Študijné/maturitné odbory

A. Štipendium 285 Eur/rok

Podmienky:

 1. priemer známok za predchádzajúci školský rok do 1,5
 2. pravidelná dochádzka do školy /max 10 neospravedlnených hodín/

B. Štipendium 230 Eur/rok

Podmienky:

 1. priemer známok za predchádzajúci školský rok od 1,51 do 2,5
 2. pravidelná dochádzka do školy /max 10 neospravedlnených hodín/

 

Učebné/nematuritné odbory

A. Štipendium 230 Eur/rok

Podmienky:

 1. priemer známok za predchádzajúci školský rok do 1,5
 2. pravidelná dochádzka do školy /max 10 neospravedlnených hodín/

B. Štipendium 170 Eur/rok

Podmienky:

 1. priemer známok za predchádzajúci školský rok od 1,51 do 2,5.
 2. pravidelná dochádzka do školy /max 10 neospravedlnených hodín/

Podávanie prihlášok a termín uzávierky

Žiadateľom Štipendia pre rómskych študentov stredných škôl je stredná škola prostredníctvom riaditeľa. Študent k žiadosti doloží kópiu vysvedčenia, potvrdenia o príjme rodiny a materialy potvrdzujúce mimoškolské aktivity.

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

 • kompletne vyplnený formulár – za správnosť uvedených údajov zodpovedá škola. V prípade, že škola podáva viac prihlášok, vyplní prvú stranu formulára – Údaje o škole – len raz a druhú stranu formulára –Údaje o študentovi – vyplní pre každého žiaka samostatne. Časť formulára, ktorú vypisuje študent, doplní každý študent samostatne a vlastnoručne a čitateľne.
 • referencie, potvrdenia, fotografie a pod. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti
 • kópiu vysvedčenia za školský rok 2012/2013
 • úradne potvrdený príjem rodiny žiaka a členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti

Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené z hodnotenia, a teda na udelenie štipendia nie je právny nárok!

Štipendium nemôže získať študent/ka, ktorý/á je štipendistom/kou Štipendijného programu pre rómskych študentov stredných škôl, ktorý je realizovaný z prostriedkov Rómskeho vzdelávacieho fondu!

Kompletnú žiadosť o štipendium (vyplnený formulár a všetky požadované potvrdenia a materiály) je potrebné doručiť na adresu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštová 5, 811 03 Bratislava do 19.02.2014 do 15:00 (neplatí pečiatka pošty, prihláška musí byť do stanoveného termínu doručená do nadácie).

Rozhodnutie o udelení štipendia

O udelení štipendií rozhodne výberová komisia. Rozhodnutie komisie bude školám oznámené do dvoch týždňovpo schválení rozhodnutia správnou radou NOS – OSF.

Newsletter