Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia na školách – OTVORENÉ ŠKOLY

V školskom roku 2017/2018 sme otvorili pilotný ročník programu Otvorené školy. Jeho cieľom je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Prečo Otvorené školy a participácia?

Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie na školách.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré:

 • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch)
 • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.)
 • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú ambasádori programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť).

Do programu bolo v školskom roku 2017/18 zapojených 8 základných škôl:

 • ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Bratislava
 • ZŠ Dubová, Bratislava
 • ZŠ Námestie mladosti, Žilina
 • ZŠ Jilemnického „Trojka“, Zvolen
 • ZŠ Veľké Ripňany,
 • ZŠ Rozmarínová, Komárno
 • ZŠ Chminianske Jakubovany
 • ZŠ Prievidza

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracoval 1 vyškolený dobrovoľník alebo dobrovoľníčka.

Súčasťou programu bol aj kvalitatívny prieskum, ktorý na zapojených školách prebiehal počas celého školského roka. Výstupom z neho bude prípadová štúdia, ktorej cieľom bude podpora participácie na základných školách prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.


Garantom programu je PhDr. Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou
Jankou Feherpataky Kuzmovou – riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo

Počas workshopov využívame metodiky:

IPAO – Metodická príručka
Stories that move


ideal-school


Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi parlamentmi a s koordinátormi alebo koordinátorkami parlamentov (v prípade, že na škole takýto orgán ešte nefunguje, cieľom programu je vytvoriť podmienky na jeho založenie).

Motto programu

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Publikácie a výskumy, ktoré využívame pri našej práci s mladými ľuďmi

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Škola ako aktér zmeny

Vzdelanie je najväčším problémom mladých ľudí…

Deti o svojich právach…

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Program OTVORENÉ ŠKOLY


noveskolstvoipao


storiesthatmove

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky