Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia na školách – OTVORENÉ ŠKOLY

V školskom roku 2018/2019 sme úspešne nadviazali na pilotný ročník programu Otvorené školy.

Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Prečo Otvorené školy a participácia?

Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie na školách.

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. Naša snaha sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom programu Otvorené školy chceme pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole prostredníctvom vzdelávania, ktoré:

  • deti zabaví (sú v jednotlivých aktivitách programu emocionálne zaangažované – jednotlivé workshopy sú interaktívne a ich cieľom je deti a mladých ľudí vtiahnuť do nich tak, aby boli oni sami aktívnymi spolutvorcami programu, aby bolo počuť ich hlas a aby sa ho takto zároveň aj naučili produktívne využiť vo vlastných životoch)
  • prepojí ich s reálnym životom (naučia sa prakticky používať nástroje zastupiteľskej demokracie v praxi: ako by mala fungovať žiacka školská rada a ako dosiahnuť, aby tak naozaj fungovala, ako napísať petíciu, a pod.)
  • využíva ich vlastný jazyk (akýmsi sprostredkovateľom programu sú ambasádori programu, ktorí sú rovesníkmi samotných žiakov a žiačok – žijú rovnakými témami, trápia ich podobné problémy; vďaka tomu sa dokážu maximálne priblížiť k skupine detí, ktorých participáciu na živote školy sa snažíme zvýšiť).

Do programu je v školskom roku 2018/19 zapojených 7 základných škôl:

  • ZŠ Dubová, Bratislava
  • ZŠ Námestie mladosti, Žilina
  • ZŠ Jilemnického „Trojka“, Zvolen
  • ZŠ Veľké Ripňany,
  • ZŠ Rozmarínová, Komárno
  • ZŠ Chminianske Jakubovany
  • ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Títo nielen realizujú workshopy v zapojených triedach; ich úlohou je aj aktívne pracovať so žiackymi školskými radami, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať tak predpoklady udržateľného fungovania týchto orgánov školskej demokracie.


Garantom programu je PhDr. Dáša Vargová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Záštitu nad programom prevzala v školskom roku 2018/19 Verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová.

Program sme pripravovali a konzultujeme s:

Petrom Dráľom – riaditeľom Nového školstva
Helenou Tužinskou – etnologičkou
Jankou Feherpataky Kuzmovou – riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo

Počas workshopov využívame metodiky:

IPAO – Metodická príručka
Stories that move


ideal-school


Počas realizácie programu úzko spolupracujeme s vedením jednotlivých škôl, s ich žiackymi školskými radami a s koordinátormi alebo koordinátorkami rád.

Motto programu

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“

Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Čo o programe Otvorené školy hovoria naši dobrovoľníci?

Publikácie a výskumy, ktoré využívame pri našej práci s mladými ľuďmi

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní

Škola ako aktér zmeny

Vzdelanie je najväčším problémom mladých ľudí…

Deti o svojich právach…

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Program OTVORENÉ ŠKOLY


noveskolstvoipao


storiesthatmove

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky