AFLATOT – východisko pre sociálnu inklúziu

1.9.2017 sme začali realizovať projekt s názvom AFLATOT – východisko pre sociálnu inklúziu (Číslo: 2017-1-SK01-KA201-035348), ktorý bol spolufinancovaný programom Erasmus+.

Partnermi projektu sú:

Škola dokorán – Wide Open School n. o. (Dr. Janského 470/9, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika), Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava – Open Society Foundation (Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika), Csoport-téka Egyesület (Deák Ferenc utca 16/2, 2040 Budaors, Maďarsko, www.csoportteka.com), Stichting Aflatoun International (Overschiestraat 184, 1062 XK Amsterdam, Holandsko, www.aflatoun.org) a Pomoc deci (Bulevar kralja Aleksandra 237/81, 11 000 Belehrad, Srbsko, www.pomocdeci.org/en).

Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií detí v predškolskom veku, predovšetkým ich sociálnych a občianskych kompetencií, realizáciou programu Aflatot v krajinách realizácie projektu. Kurikulum sociálneho a finančného vzdelávania tohto programu je založené na princípe, že osobné, spoločenské a ekonomické životy každého človeka sú vzájomne prepojené a mali by sa vyučovať holistickým spôsobom, aby deti mohli napĺňať svoje ciele.

Hlavným cieľom projektu je podporiť partnerskú iniciatívu zameranú na podporu inovácií v oblasti vzdelávania detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov z materských škôl a výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Všeobecným cieľom tohto projektu je posilniť postavenie detí a ich rodičov prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií, aby sa stali agentmi zmeny pre seba a pre svoje komunity.

Špecifickým cieľom je rozšíriť vzdelávacie osnovy pre cieľové skupiny o program Aflatot. Dosiahnutie tohto cieľa umožní zúčastneným krajinám zlepšiť predškolskú výchovu aj systematicky a rozšíri tento program do všetkých krajín aj systematicky. Budú pracovať na rozvoji daných kompetencií v rámci vybraných cieľových skupín. Chceme priniesť rozšírenie predškolskej výchovy o oblasť, v ktorej naše materské školy nikdy nefungovali. Projekt zvýši aj kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou. Rovnako chceme zapojiť rodičov do priamej práce s deťmi už v ranom veku, pretože rodičia sú hlavnými aktérmi v živote detí a môžu ovplyvňovať ich postoje a pozitívny prístup k okolitému svetu.

Viac informácií o projekte sa dočítate tu: http://www.skoladokoran.sk/co-robime/aflatot/

V rámci projektu boli v slovenčine vytvorené tieto manuály:

 

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky