Fond pre MVO – Výsledky II. kola hodnotenia 2. výzvy

12.09.2014

promo-fond-pre-mvo-4

So zreteľom na skutočnosť, že je v záujme Nadácie otvorenej spoločnosti ako správcu Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ umožniť čo najvyššiemu počtu mimovládnych organizácií uchádzať sa o podporu, Správna rada NOS-OSF rozhodla, že do druhého kola podávania Žiadostí o grant pozve ďalších 36 žiadateľov, ktorí splnili všetky administratívne požiadavky, ale nepostúpili do druhého kola, pretože neoznačili vo formulári projektového zámeru cieľ, pre ktorý bola výzva vyhlásená (druhá skupina žiadateľov).

Z 36 dodatočne pozvaných žiadateľov do druhého kola využilo možnosť uchádzať sa o podporu u Správcu programu 24 žiadateľov – 2. skupina žiadateľov 2.výzvy. Dve žiadosti o grant prijal Správca programu v rámci Bilaterálneho fondu, oblasť bilaterálna spolupráca. S ohľadom na vyššie uvedené rozhodovala Správna rada o podpore 24 projektov podaných do 30.8. 2014 (druhá skupina žiadateľov) v štyroch oblastiach podpory a 2  projektoch podaných v rámci Bilaterálneho fondu.
O druhej skupine žiadateľov a žiadostiach podaných v rámci Bilaterálneho fondu rozhodla Správna rada na základe:

  1. hodnotenia expertov a expertiek a výsledného poradia všetkých podaných projektov za obe skupiny žiadateľov  a to tak, že podporila tie z dodatočne podaných projektov, ktoré dosiahli priemerné bodové skóre  vyššie ako v poradí posledný projekt  prvej skupiny žiadateľov schválený Správnou radou per rollam;
  2. celkového poradia podaných Žiadostí o grant zostaveného na základe získaného priemerného bodového skóre od externých hodnotiteľov a hodnotiteliek;
  3. odporúčania Výberových komisií, ktorých zasadnutie sa konalo dňa 10. septembra 2014;
  4. Žiadostí o grant žiadateľov, predložených projektov a súvisiacich rozpočtov, ako aj ďalšej podpornej dokumentácie.

Z 24 žiadateľov o grant, ktorí podali Žiadosť o grant do 30.8.2014 (druhá skupina žiadateľov) Správca programu podporí 12 projektov a prerozdelí 403 806,80 € z celkovej sumy určenej pre podporu mimovládnych organizácií a to nasledovne:

Výsledky výberového procesu do 12.9.2014

Oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov deklaruje, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia, alebo grant/dotáciu na plánovaný projekt získal z iných zdrojov, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená ďalšiemu Žiadateľovi o grant v poradí s najvyšším priemerným bodovým skóre, v závislosti od disponibility finančných zdrojov alokovaných pre danú oblasť.

Oblasť podpory: Ľudské práva vrátane práv menšín 

V tejto oblasti podpory v schéme malých grantov Správca programu podporí projekty:

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov deklaruje, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia, alebo grant/dotáciu na plánovaný projekt získal z iných zdrojov, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená ďalšiemu Žiadateľovi o grant v poradí s najvyšším priemerným bodovým skóre, v závislosti od disponibility finančných zdrojov alokovaných pre danú oblasť.

Oblasť podpory: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov deklaruje, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia, alebo grant/dotáciu na plánovaný projekt získal z iných zdrojov, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená ďalšiemu Žiadateľovi o grant v poradí s najvyšším priemerným bodovým skóre, v závislosti od disponibility finančných zdrojov alokovaných pre danú oblasť.

Oblasť podpory: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii 

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov deklaruje, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia, alebo grant/dotáciu na plánovaný projekt získal z iných zdrojov, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená ďalšiemu Žiadateľovi o grant v poradí s najvyšším priemerným bodovým skóre, v závislosti od disponibility finančných zdrojov alokovaných pre danú oblasť.

V oblasti podpory Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii – malé granty neprijal Správca programu žiadne nové Žiadosti o grant.

Z 2 žiadateľov o grant, ktorí podali Žiadosť o grant v rámci Bilaterálneho fondu, oblasť Bilaterálna spolupráca Správca programu podporí projekty žiadateľov sumou grantu tak ako je uvedené nižšie:

Celkové výsledky výberového procesu (obe skupiny žiadateľov a žiadatelia v rámci Bilaterálneho fondu)  

Zo 150 žiadateľov o grant, ktorí podali Žiadosti o grant do 5.5.2014 (prvá skupina žiadateľov) a do 30.8.2014 (druhá skupina žiadateľov) podporí Správca programu 37 projektov sumou tak ako je uvedené nižšie:

Z troch žiadateľov, ktorí sa do 12.9.2014 uchádzali u Správcu programu o podporu v rámci Bilaterálneho fondu, pridelí Správna rada podporu všetkým trom žiadateľom a to vo výške celkom  19 795 €.

Úplný zoznam projektov podporených v druhej výzve a projektov podporených v rámci Bilaterálneho fondu nájdete TU.

Aktuality