Mimoriadny záujem o podporu z Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014.

10.04.2013

 

Po vyhodnotení obsahovej a administratívnej zhody predložených projektových zámerov postúpilo do druhého kola 112 mimovládnych organizácií.  Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ich už vyzvala, aby vypracovali projekty.

Vysoký počet žiadostí potvrdil, že zo strany občianskej spoločnosti je veľký záujem prispievať k riešeniu spoločenských otázok a vlastnou činnosťou podporiť prehlbovanie demokracie a ochranu ľudských práv“, uviedla Barbora Burajová, manažérka programu.

Program Demokracia a ľudské práva je súčasťou Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF).

Prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja.

Aktuality