Oznámenie o rozhodnutí o udelení grantu v 2. Výzve na podávanie Žiadostí o grant vyhlásenej dňa 20.1.2014

6.08.2014

promo-fond-pre-mvo-4

Na základe 2. Výzvy na podávanie Žiadostí  o grant z Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ (SK03) zverejnenej dňa 20.1.2014 Správca programu prijal 175 projektových zámerov. Po vykonaní kontroly zhody Výzvy, administratívnej kontroly a kontroly oprávnenosti žiadateľa v zmysle odseku 12 a nasl. Výzvy Správca programu rozhodol, že 42 žiadostí nepostupuje do druhého kola podávania Žiadostí o grant, nakoľko podané Projektové zámery nesplnili kritériá v zmysle ods. 11.1 a 12.1 Výzvy.

So zreteľom na skutočnosť, že je v záujme Nadácie otvorenej spoločnosti ako správcu Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ umožniť čo najvyššiemu počtu mimovládnych organizácií uchádzať sa o podporu, Správna rada NOS-OSF rozhodla, že do druhého kola podávania Žiadostí o grant pozve ďalších 36 žiadateľov, ktorí splnili všetky požiadavky oprávnenosti žiadateľa a administratívnej zhody, ale nepostúpili do druhého kola, pretože neoznačili vo formulári projektového zámeru cieľ, pre ktorý bola výzva vyhlásená (druhá skupina žiadateľov).

S ohľadom na vyššie uvedené Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation rozhodovala o podpore 114 projektov podaných do 5.5. 2014 a prerozdelení primeranej sumy určenej pre podporu mimovládnych organizácií. Správna rada rozhodovala na základe:

1.    poradia podaných Žiadostí  o grant zostaveného na základe získaného priemerného bodové skóre od externých hodnotiteľov a hodnotiteliek,
2.    odporúčania Výberových komisií, ktorých zasadnutie sa konalo dňa 21. júla 2014,
3.    Žiadostí o grant žiadateľov, predložených projektov a súvisiacich rozpočtov, ako aj ďalšej podpornej dokumentácie.

Zo 114 žiadateľov o grant, ktorí podali Žiadosť o grant do 5.5.2014 Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation podporí 25 projektov a prerozdelí 495 670,05 € z celkovej sumy určenej pre podporu mimovládnych organizácií a to nasledovne:

O prerozdelení zostatku vo výške 462 003,95 € rozhodne Správna rada po doplnení poradia projektov na základe pokračovania vo výberovom procese so všetkými žiadateľmi o grant a to tak aby úplné výsledky 2. Výzvy na podávanie Žiadostí o grant boli zverejnené najneskôr 15.9.2014.

Výsledky výberového pocesu do 6.8.2014

Oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Správna rada NOS-OSF v oblasti podpory Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných eviduje všetky ďalšie Žiadosti o grant podľa poradia zostaveného na základe získaného bodového skóre a rozhodne o prerozdelení zostatku sumy určenej na granty po doplnení konečného poradia projektov o žiadateľov z druhej skupiny.

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov vyhlási, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o udelení grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia a Zmluvy o poskytnutí grantu, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená pri vydaní doplneného a úplného rozhodnutia Správnej rady o podpore alebo zamietnutí Žiadostí o grant.

Oblasť podpory: Ľudské práva vrátane práv menšín
A)

B)    Žiadateľ Amnesty International Slovensko získava súčasne aj podporu z Bilaterálneho fondu na základe Žiadosti o grant z Bilaterálneho fondu a to vo výške 5 085,00 € na zabezpečenie bilaterálnej spolupráce pri realizovaní projektu „Môj svet – moje práva“.

C)    V tejto oblasti podpory v schéme malých grantov Správca programu podporí projekty:

Správna rada NOS-OSF v oblasti podpory Ľudské práva vrátane práv menšín eviduje všetky ďalšie Žiadosti o grant podľa poradia zostaveného na základe získaného bodové skóre a rozhodne o prerozdelení zostatku sumy určenej na granty po doplnení konečného poradia projektov o žiadateľov z druhej skupiny.

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov vyhlási, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o udelení grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia a Zmluvy o poskytnutí grantu, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená pri vydaní doplneného a úplného rozhodnutia Správnej rady o podpore alebo zamietnutí Žiadostí o grant.

Oblasť podpory: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Správna rada NOS-OSF v oblasti podpory Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu eviduje všetky ďalšie Žiadosti o grant podľa poradia zostaveného na základe získaného bodové skóre a rozhodne o prerozdelení zostatku sumy určenej na granty po doplnení konečného poradia projektov o žiadateľov z druhej skupiny.

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov vyhlási, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o udelení grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia a Zmluvy o poskytnutí grantu, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená pri vydaní doplneného a úplného rozhodnutia Správnej rady o podpore alebo zamietnutí Žiadostí o grant.

Oblasť podpory: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii

A)

B)    V tejto oblasti podpory v schéme malých grantov Správca programu podporí projekty:

Správna rada NOS-OSF v oblasti podpory Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii eviduje všetky ďalšie Žiadosti o grant podľa poradia zostaveného na základe získaného bodové skóre a rozhodne o prerozdelení zostatku sumy určenej na granty po doplnení konečného poradia projektov o žiadateľov z druhej skupiny.

Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených žiadateľov vyhlási, že nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy o udelení grantu s ohľadom na podmienky jeho udelenia, tak ako vyplývajú z tohto rozhodnutia a Zmluvy o poskytnutí grantu, suma grantu schválená takémuto žiadateľovi bude prerozdelená pri vydaní doplneného a úplného rozhodnutia Správnej rady o podpore alebo zamietnutí Žiadostí o grant.

V Bratislave dňa 6.8.2014

Aktuality