Vyhlásenie II. kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant

20.01.2014

fond-pre-mvo-2-3

Granty sú určené mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti zlepšovania demokracie a stavu ľudských práv na Slovensku.

Program pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ je súčasťou Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Významná pozornosť je venovaná rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi donorskými krajinami a Slovenskom.

Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu z Programu pre MVO v štyroch oblastiach a o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak majú záujem realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

Viac sa dozviete v textoch príslušných výziev, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie na www.osf.sk.

Program pre MVO „Demokracia a ľudské práva“, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti, podporuje projekty v štyroch oblastiach:
•         Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
•         Ľudské práva vrátane práv menšín.
•         Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
•         Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Aktuality