Oznámenie o predĺžení termínu

7.01.2016

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie  žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu tak môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016.

Žiadosť spolu so všetkými jej súčasťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na http://fondpremvo.osf.sk v období od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016. Zároveň musí byť kompletná Žiadosť doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej súčasti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu“.

Kompletná žiadosť pozostáva z:

 • Formulár Žiadosti o grant (podpísaný oprávnenými osobami)
 • Rozpočet a komentár k rozpočtu (podpísaný oprávnenými osobami)
 • Vyhlásenie o partnerstve (podpísané partnerom – v poštou zasielanej žiadosti neakceptujeme scan, ani kópiu Vyhlásenia)
 • Povinné prílohy

Povinné prílohy k žiadosti (postačujú kópie, nemusia byť notársky overené) sú:

 1. Stanovy, štatút alebo iný zakladací dokument žiadateľa;
 2. Kópia dokladu o registrácii žiadateľa (nie staršia ako 6 mesiacov);
 3. Doklad preukazujúci osobu štatutára žiadateľa;
 4. Účtovná závierka žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade UZ v podvojnom účtovníctve sa za kompletnú účtovnú závierku považuje: Výkaz súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke);
 5. Osvedčenie o registrácii na DPH (v prípade, že je žiadateľ platiteľom DPH);
 6. Profesijný životopis osôb zodpovedných za koordináciu a za finančné riadenie;

V prípade, ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť (žiadosť nespĺňa kritériá administratívnej zhody), bude táto zamietnutá. V takomto prípade má žiadateľ možnosť podať rovnakú Žiadosť ešte raz, a to najneskôr do 22.01.2016.

Časté chyby pri podávaní Žiadostí:

 • predložený scan alebo kópia Vyhlásenia o partnerstve
 • chýbajúce Poznámky k účtovnej závierke v prípade UZ v podvojnom účtovníctve
 • chýbajúce profesijné životopisy osôb zodpovedných za koordináciu a finančné riadenie,
 • chýbajúce podpisy – na žiadosti, rozpočte, vyhlásení o partnerstve
 • rozpočtované výdavky na projektového manažéra, príp. na finančného manažéra (v tejto Výzve podporujeme AKTIVITY, nie ucelené projekty)

Žiadosti budú posudzované a schválené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia bezodkladne zverejnená na internetovej stránke Správcu.

Maximálne trvanie aktivít je do 30.04.2016.  Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter