Program sociálneho a finančného vzdelávania pre deti AFLATOUN

6.10.2014

Aflatoun-logo-695x348

Aflatoun sa primárne zameriava na posilňovanie schopnosti detí prinášať zmeny do komunity, kde žijú a motivovať ich stať sa „agentmi zmeny“ – meniť svoj vlastný život. Okrem sociálneho a finančného vzdelávania sa program zameriava na posilňovanie ľudských práv. Je špecificky vhodný pre chudobné a sociálne či ekonomicky zaostalé komunity, pretože pomáha budovať perspektívny životný program. Nadácia tak chce využiť svoju dlhodobú podporu a prítomnosť v rómskych komunitách a pilotovať program v sociálne deprivovaných lokalitách, kde ale nechýba chuť a motivácia zmeniť svoj život.

Koncept programu spočíva v etablovaní partnerstiev na lokálnej úrovni (so školami, samosprávou, mimovládnymi organizáciami) a neskôr národnej úrovni (hlavne s Ministerstvom školstva, a bankovými inštitúciami), vytrénovaní trénerov, ktorí ďalej budú trénovať učiteľov na školách a realizácii sporiaceho programu.

Obsahom programu je posilňovanie sebavedomia a vlastnej hodnoty u detí, učenie sa právam ale i zodpovednosti za seba, svoju rodinu, komunitu a prostredie, definovanie šetrenia aj v kontexte prírodných zdrojov a zodpovedného míňania, plánovania a rozpočtovania a experimenty v sociálnom a finančnom podnikaní, kde sa deti učia vidieť samých seba ako aktívnych členov komunity. Na najvyššej úrovni, výsledkom programu by mala byť zmena školského kurikula a reforma bankovníctva (Child Friendly Banking).

Úrovne zapojenia rôznorodých partnerov:

  • Ministerstvo školstva, regionálne školské inštitúcie: sú informované o aktivitách programu a môžu facilitovať jeho implementáciu, ako aj zahrnúť program do štátneho vzdelávacieho programu
  • Mimovládne organizácie, akademické inštitúcie: môžu podporovať program rôznymi smermi (rozšíriť ho na viacero škôl, byť zdrojom materiálnej pomoci, zabezpečovať tréning, evaluáciu)
  • Školy, komunitné centrá, vzdelávacie centrá: sú miesta, kde sa implementuje program
  • Rodičia a komunita: zohrávajú veľkú rolu pri plánovaní, implementácii a vyhodnocovaní programu. Transparentnosť a úplná otvorenosť programových aktivít voči rodičom pomáha budovať ich dôveru voči programu. Rodičia sa zúčastňujú programových podujatí, ktoré organizujú samotné deti v škole, v centre
  • Finančné inštitúcie: môžu byť súčasťou programu buď ako depozitár detských sporení, alebo ako hosťujúca inštitúcia vzdelávacej návštevy detí, alebo podporovať program inak, napríklad finančne.

Viac informácií: http://www.aflatoun.org/story

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter