Často kladené otázky

Aktualizované 31.7.2023.

 1. Čo je „budovanie komunity priaznivcov“?
 2. Čo je „transverzálna spolupráca“?
 3. Čo sa vo výzve rozumie pod pojmom „organizácie občianskej spoločnosti“
 4. Aké typy organizácií sa môžu uchádzať o podporu v rámci tejto výzvy?
 5. Čo je Pilier 1 a Pilier 2 v Stronger Roots výzve a pre koho sú určené?
 6. Kto môže podať žiadosť v oblasti Pilier 1 – budovanie komunity priaznivcov?
 7. Kto môže podať žiadosť v oblasti Pilier 2 – transverzálna spolupráca?
 8. Čo môžem financovať z projektu, aké sú oprávnené výdavky?
 9. Vyžaduje sa v projekte spolufinancovanie?
 10. Akú výšku grantu môžeme použiť na financovanie personálnych nákladov?
 11. Ako bude prebiehať výberový proces pre udelenie grantu?
 12. V minulosti sme sa zapojili do programu Stronger Roots, resp. jeho podprogramu/pridruženého programu – môžeme sa zapojiť opäť?
 13. Môžem žiadať o podporu v obidvoch pilieroch naraz?
 14. Čo je program budovania kapacít?
 15. V akom jazyku bude prebiehať program?
 16. Čo znamená, že ako organizácia musíme dodržiavať a podporovať, chrániť alebo zvyšovať povedomie o právach a hodnotách EÚ?
 17. Na Slovensku je viacero výziev na podporu projektov zo schémy CERV – môžeme súčasne prijať viacero týchto grantov?
 18. Nenašiel som odpovede na svoje otázky – kam sa môžem obrátiť?
 19. Môžeme sa uchádzať o podporu cez CERV na Slovensku aj v Bruseli súčasne?
 20. Čo sa vo výzve rozumie pod pojmom „siete/platformy/strešné organizácie“?
 21. Naša organizácia formálne jestvuje (je registrovaná) menej ako 2 roky, ale má za sebou preukázateľné množstvo prínosných aktivít – môžeme sa aj tak uchádzať v Pilieri 1?
 22. Naša platforma/sieť/strešná organizácia funguje už dlhé roky, ale formálne jestvuje menej ako 2 dva roky – môžeme sa uchádzať o podporu v Pilieri 2?
 23. Môžu byť naše aktivity budovania komunity priaznivcov v Pilieri 1 zamerané na/realizované v zahraničí?
 24. Aký údaj mám uviesť do položky “Príjmy za rok 2022”?
 25. Ešte nemáme spracovanú účtovnú závierku za rok 2022, môžme priložiť aj tú za rok 2021?
 26. Ešte nemáme spracovanú výročnú správu za rok 2022, môžeme priložiť tú za rok 2021?
 27. Nechceme robiť klasické marketingové a PR aktivity na propagáciu činnosti, ale skôr aktivity postavené na osobnom kontakte s komunitou, kde pôsobíme, je to oprávnená aktivita?
 28. Je možné z grantu preplatiť výdavky, ktoré vznikli pred jeho podaním?
 29. V organizácii by sme chceli z grantu Stronger Roots zakúpiť a zaviesť CRM systém – je to oprávnená aktivita a náklad?
 30. Je možné riešiť tvorbu komunikačnej/fundrasingovej stratégie dodávateľsky?
 31. Je prenájom plateného reklamného priestoru v médiách využitý na realizáciu kampaní plánovaných ako aktivita projektu oprávnenou položkou?
 32. Ako funguje mentor v projekte? Môžeme ho využiť na mentoring našej správnej rady? Kto všetko sa musí mentoringu zúčastniť?
 33. Kedy budú školenia a stretnutia grantistov Stronger Roots – sú už stanovené termíny?
 34. Kto sa môže/musí zúčastňovať programu na budovanie kapacít (školenia, sieťovania, mentoring, konferencie) a v akom počte?
 35. Môže byť súčasťou projektu aj dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok?
 36. V rámci projektu budeme mať zamestnanca organizácie, ktorý nebude zamestnaný na plný úväzok resp. časť úväzku bude pracovať na projekte Stronger Roots a časť na inom projekte. Čo môžeme hradiť z grantu Stronger Roots (cena práce/náklady zamestnávateľa, zákonné odvody a náležitosti ako dovolenka, PN a pod.)?
 37. Musím v projekte uvádzať spolufinancovanie? Resp. ako riešiť, ak na projekte robia dvaja kľúčoví pracovníci, ale jeden je hradený z grantu Stronger Roots a druhý z iného grantu?
 38. Ak v projekte uvediem spolufinancovanie, musím ho aj dokladovať a bude predmetom kontroly zo strany poskytovateľa grantu Stronger Roots?
 39. Ako to bude s programom budovania kapacít? Koľko finančných prostriedkov si naň v projekte rozpočtu vyčleniť?

 1. Čo je „budovanie komunity priaznivcov“?

Budovanie komunity priaznivcov je metóda a súbor činností, v rámci ktorých organizácia oslovuje rôzne skupiny ľudí, buduje s nimi vzťahy a zapája ich do svojich aktivít. Cieľom je vybudovať silnú komunitu priaznivcov, stúpencov, dobrovoľníkov, darcov a ďalších osôb, ktoré organizácii dôverujú, rozumejú, prečo je jej práca dôležitá a podporujú ju.

V Programe Stronger Roots sa problematika budovania komunity priaznivcov týka Piliera 1, ktorý je určený pre individuálne organizácie občianskej spoločnosti. O prístupe budovania komunity priaznivcov si môže prečítať viac v tejto príručke (PDF).

 1. Čo je „transverzálna spolupráca“?

Koncept transverzálnej spolupráce pomáha platformám/strešným organizáciám osloviť rôzne skupiny zainteresovaných strán tak z občianskej spoločnosti, ako aj z verejného a súkromného sektora. V programe Stronger Roots poskytujeme platformám, strešným organizáciám, koalíciám a ďalším sieťam organizácií občianskej spoločnosti jedinečnú príležitosť venovať čas a kapacity svojmu vnútornému rozvoju, posilniť vnútornú spoluprácu medzi členmi alebo získavať nových členov a rozvíjať užšie vzťahy s rôznymi vonkajšími zainteresovanými stranami.

V Programe Stronger Roots sa problematika transverzálnej spolupráce týka Piliera 2, ktorý je určený pre siete/platformy/strešné organizácie. O prístupe transverzálnej spolupráce si môžete prečítať viac v tejto príručke (PDF).

 1. Čo sa vo výzve rozumie pod pojmom „organizácie občianskej spoločnosti“?

Organizáciami občianskej spoločnosti (angl. CSO – community serving organisations) sa rozumie široká škále neštátnych a netrhových organizácií: komunitné a občianske skupiny, mimovládne neziskové organizácie, charitatívne organizácie, menšinové skupiny, mládežnícke kluby, profesijné združenia či nadácie. Tieto organizačné štruktúry (formalizované i neformalizované) slúžia určitému širšiemu, v ideálnom prípade verejnému záujmu prostredníctvom demokratického procesu združovania hlasov a zastupovania záujmov viacerých jednotlivých občanov.

Vyznačujú sa nasledujúcimi prvkami: organizovaný charakter, neprerozdeľovanie zisku medzi zakladateľmi a správcami, ale jeho investícia do verejnoprospešného cieľa, inštitucionálne oddelenie od verejných inštitúcií, schopnosť samosprávy a dobrovoľný prvok vo fungovaní organizácie. Organizácie občianskej spoločnosti nemusia byť nevyhnutne registrovanou právnickou osobou.

V tejto výzve na účasť v Programe Stronger Roots a na predkladanie návrhov projektov používame užšiu definíciu organizácií občianskej spoločnosti. Hoci do tejto definície možno zahrnúť aj napr. odborové organizácie, neziskové vysoké školy a združenia podnikateľov, tieto subjekty boli z tejto výzvy vylúčené, rovnako ako politické strany a subjekty s nimi spojené, neziskové organizácie zriadené štátom (nie však neziskové organizácie zriadené regionálnou a miestnou samosprávou – tieto sa môžu zapojiť), cirkevné inštitúcie.

 1. Aké typy organizácií sa môžu uchádzať o podporu v rámci tejto výzvy?

Právnické osoby registrované v Slovenskej republike, ktoré nie sú založené s účelom tvorenia zisku, definované v slovenskej právnej úprave ako:

Pilier 1:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby,
 • nadácia,
 • Slovenský Červený kríž.

Pilier 2:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby,
 • nadácia,
 • záujmové združenie právnických osôb,,   
 • Slovenský Červený kríž.

 1. Čo je Pilier 1 a Pilier 2 v Stronger Roots výzve a pre koho je aký pilier určený?

Program Stronger Roots sa zameriava na dve cieľové skupiny a v každej pracuje s inou metodológiou. Pre lepšie odlíšenie sú v rámci jedného programu dve samostatné programové oblasti a vyhlásené dve samostatné výzvy. Tieto označujeme ako Pilier 1 a Pilier 2.

 • Pilier 1 je určený pre individuálne organizácie občianskej spoločnosti, s ktorými pracujeme v rámci metodiky budovania komunity priaznivcov.
 • Pilier 2 je určený pre platformy, strešné organizácie, siete, koalície, dlhodobé pracovné skupiny atď., s ktorými pracujeme v rámci metodiky transverzálnej spolupráce.

 1. Kto môže podať žiadosť vo výzve Pilier 1 – budovanie komunity priaznivcov?

Do tejto výzvy sa môžu zapojiť individuálne organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v akejkoľvek tematickej oblasti súvisiacej s občianskou spoločnosťou (advokácia, zdravie, vzdelávanie, sociálna oblasť, životné prostredie, rozvoj komunity atď.) a geograficky pôsobia na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni a tiež:

 • majú sídlo na Slovensku,
 • sú registrované ako právnické osoby – organizácia občianskej spoločnosti, konkrétne ako občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia alebo Slovenský Červený kríž,
 • boli oficiálne registrované minimálne 2 roky pred záverečným termínom na podanie žiadostí (24. 5. 2021 alebo skôr),
 • ich poslanie a aktivity sú v súlade, ochraňujú, podporujú a zvyšujú povedomie o právach a hodnotách EÚ (viac v Charte základných práv EÚ) a tento súlad deklarujú ako súčasť návrhu projektu.

 1. Kto môže podať žiadosť v oblasti Pilier 2 – transverzálna spolupráca?

Do tejto výzvy sa môžu zapojiť platformy, ktoré môžu mať rozličnú podobu (asociácie, strešné organizácie, siete, koalície, dlhodobo fungujúce pracovné skupiny atď.), ktoré pracujú v akejkoľvek tematickej oblasti súvisiacej s občianskou spoločnosťou (advokácia, zdravie, vzdelávanie, sociálna oblasť, životné prostredie, rozvoj komunity atď.) a geograficky pôsobia na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni a tiež:

 • majú sídlo na Slovensku,
 • sú registrované ako právnické osoby – organizácie občianskej spoločnosti, konkrétne ako občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia, záujmové združenie právnických osôb alebo Slovenský Červený kríž, prípadne, ak platforma/strešná organizácia ešte nemá právnu subjektivitu, môže žiadosť predložiť jej registrovaná členská organizácia,
 • sú registrované ALEBO existujú (vyvíjajú činnosť) minimálne 2 roky (pokiaľ platforma/strešná organizácia nemá právnu subjektivitu, jej členská organizácia predkladajúca projekt musí byť registrovaná minimálne 2 roky pred záverečným termínom na podanie žiadostí (24. 5. 2021 alebo skôr)),
 • majú minimálne 10 členských organizácií občianskej spoločnosti v danej krajine (ak projekt predkladá platforma/strešná organizácia, ktorej členmi sú ďalšie platformy/strešné organizácie, počet členov týchto členských organizácií platformy/strešnej organizácie musí byť spolu vyšší ako 10),
 • ich poslanie a aktivity sú v súlade, ochraňujú, podporujú a zvyšujú povedomie o právach a hodnotách EÚ (viac v Charte základných práv EÚ) a tento súlad deklarujú ako súčasť návrhu projektu.

 1. Čo môžem financovať z projektu, aké sú oprávnené výdavky?

Oprávnenými výdavkami v grante v rámci programu Stronger Roots sú:

 • výdavky, ktoré vznikli počas obdobia realizácie projektu, ktoré je uvedené v zmluve o grante,
 • výdavky priamo súvisiace s účelom a aktivitami projektu v súlade s obsahom zmluvy o grante,
 • personálne výdavky – výdavky na zamestnancov (alebo ekvivalentnú časť pracovnej pozície), vrátane všetkých odvodov v súlade s národnou legislatívou, výdavky na fyzické osoby, ktoré pracujú na základe inej zmluvy ako je pracovná zmluva alebo iná obdobná zmluva,
 • cestovné, ubytovanie a stravné (napr. pre zamestnancov, dobrovoľníkov, účastníkov aktivít a podujatí),
 • výdavky na tovary, diela a služby (napr. kancelárske potreby; komunikácia, tlač a publikácie, výdavky spojené s participáciou a/alebo organizáciou školení alebo iných podujatí, softvéry a licencie, služby spojené s komunikačnými/fundraisingovými kampaňami atď.)
 • nepriame výdavky budú preplatené paušálne vo výške 7 % oprávnených priamych nákladov, musia byť identifikovateľné a overiteľné, najmä riadne uvedené v účtovníctve príjemcu v súlade s pravidlami účtovania v krajine, v ktorej bol príjemca založený, a v súlade s bežnou praxou účtovania príjemcu,
 • výdavky musia byť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi z oblasti pracovného práva, daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia,
 • výdavky musia byť primerané, odôvodnené a v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia, predovšetkým hospodárnosťou a efektívnosťou.

 1. Vyžaduje sa v projekte spolufinancovanie?

Nie, v projekte podanom v rámci Stronger Roots nevyžadujeme spolufinancovanie a pokrývame 100% všetkých oprávnených a rozpočtovaných výdavkov projektu. Chceme, aby ste sa sústredili na kvalitnú implementáciu projektu a jeho aktivít a nezaťažovali sa zháňaním dodatočných finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Avšak, ak sa rozhodnete uviesť spolufinancovanie v predloženom projekte, bude nás zaujímať, ktoré položky a do akej výšky budete hradiť z grantu Stronger Roots, a ktoré z iných zdrojov. Taktiež upozorňujeme, že maximálna výška grantu v programe Stronger Roots je 30.000 EUR.

 1. Akú výšku grantu môžeme použiť na financovanie personálnych nákladov?

Personálne výdavky v grante v rámci Stronger Roots by nemali byť vyššie ako 80% celkovej výšky rozpočtu. Taktiež nepriame výdavky by nemali byť vyššie ako 7 % priamych nákladov projektu.


 1. Ako bude prebiehať výberový proces pre udelenie grantu?

Výberový proces bude prebiehať v dvoch fázach:

V prvej fáze je výzva otvorená všetkým oprávneným žiadateľom, v rámci ktorej predložia jednoduchý návrh projektu. V návrhu projektu majú preukázať predovšetkým to, že sú oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve, sú aktívnou organizáciou a svoju činnosť realizujú v súlade s hodnotami a právami EÚ, stručne opíšu prístup k budovaniu komunity priaznivcov/transverzálnej spolupráci, cieľové skupiny a hlavné činnosti, ktoré plánujú uskutočniť smerom k posilneniu budovania komunity priaznivcov/transverzálnej spolupráci ich organizácie. Uzávierka pre podanie návrhu projektu je 25. mája 2023 o 13:00. Výsledky prvej fázy vyhlásime v júli 2023.

Do druhej fázy budú pozvané najlepšie hodnotené projektové návrhy z prvej fázy. Postupujúcich žiadateľov požiadame, aby svoj návrh projektu dopracovali a podali úplnú žiadosť, ktorá bude obsahovať detailnejší opis projektu, definované ciele, aktivity, časové rámce, indikátory a podrobný rozpočet. Na dopracovanie úplnej žiadosti budú mať jeden mesiac. Tieto žiadosti budú opäť hodnotené s cieľom vybrať tie organizácie, ktoré budú napokon podporené. Uzávierka pre podanie plnej žiadosti je v auguste 2023. Konečné výsledky a podporené organizácie v programe Stronger Roots vyhlásime v druhej polovici septembra 2023.

 1. V minulosti sme sa zapojili do programu Stronger Roots, resp. jeho podprogramu/pridruženého programu – môžeme sa zapojiť opäť?

Organizácie/platformy, ktoré už v minulosti získali podporu z programu Stronger Roots môžu teraz žiadať iba v inom pilieri, v akom boli už podporené. To znamená, že organizácie, ktoré získali grant na budovanie komunity priaznivcov sa teraz môžu uchádzať iba o grant na podporu transverzálnej spolupráce. A naopak, organizácie, ktoré predtým získali grant na podporu transverzálnej spolupráce, sa teraz môžu uchádzať iba o grant na podporu budovania komunity priaznivcov.

 1. Môžem žiadať o podporu v obidvoch pilieroch naraz?

Nie, každá organizácia môže v programe Stronegr Roots podať iba jednu žiadosť, bez ohľadu na to, v ktorom pilieri žiada.

 1. Čo je program budovania kapacít?

Program Stronger Roots je zostavený ako komplexná podpora organizácií a udelený grant je iba jeho jedna časť. Druhou časťou je program budovania kapacít podporených organizácií. V rámci neho organizácie/platformy získajú vedomosti, praktické zručnosti a priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností, ktoré napomôžu úspešnej realizácii ich projektov a ich celkovému organizačnému rozvoju.

Presný obsah programu budovania kapacít bude prispôsobený individuálnym záujmom a potrebám každého príjemcu grantu a potrebám, ktoré sú spoločné pre celé skupiny príjemcov grantov. Účasť na programe budovania kapacít podporených organizácií je povinná a bude aj súčasťou zmluvných podmienok v rámci udeleného grantu. Avšak na jednotlivých aktivitách programu budovania kapacít sa môžu zúčastniť rozliční pracovníci a dobrovoľníci organizácie podľa konkrétnej témy podujatia a ich zodpovednosti v organizácii/platforme. Očakávame tiež, že vybraných častí programu budovania kapacít sa zúčastní aj vedenie organizácie. 

V rámci Piliera 1 – budovanie komunity priaznivcov pozostáva program budovania kapacít podporených organizácií z nasledovných častí:

 • Pravidelný individuálny mentoring (1,5 hod./mesačne).
 • Pravidelné individuálne konzultácie s expertmi (20 hodín v rámci 18-mesačného projektu).
 • Minimálne 4 skupinové školenia/workshopy zamerané na témy spojené s budovaním komunity priaznivcov (každé zvyčajne v trvaní 3 – 6 hodín).
 • Minimálne 4 podujatia zamerané na výmenu skúseností (každé zvyčajne v trvaní 3 – 4 hodiny).
 • Medzinárodný workshop pre všetkých grantistov z Maďarska, Českej republiky a Slovenska v polovici implementácie ich projektov (2 dni).
 • Záverečná konferencia pre všetkých grantistov z Maďarska, Českej republiky a Slovenska (2 dni).

V rámci Piliera 2 – transverzálna spolupráca pozostáva program budovania kapacít podporených organizácií z nasledovných častí:

 • Pravidelné aktualizačné stretnutia (jednohodinové online/offline stretnutie cca každé 3 mesiace): od začiatku projektu po jeho záverečné hodnotenie bude tím vyhlasovateľov výzvy v úzkom kontakte so zástupcami podporenej platformy/strešnej organizácie. Vznikne tak partnerský vzťah, v rámci ktorého účastníci spoločne diskutujú a premýšľajú o dôležitých aspektoch projektu. Platforma/strešná organizácia dostáva priebežnú spätnú väzbu a podporu pri riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť počas implementácie projektu.
 • Výmena skúseností (min. dve poldňové spoločné stretnutia): príjemcovia grantu sa stretnú na národnej alebo medzinárodnej úrovni, spoločne alebo v špecifických skupinách zameriavajúcich sa na podobné témy alebo typy aktivít. Tieto stretnutia im umožnia podeliť sa o poznatky a skúsenosti svojej platformy/strešnej organizácie, učiť sa od seba navzájom, inšpirovať sa, ako aj dostať spätnú väzbu.
 • 2 skupinové školenia/workshopy v témach relevantných pre činnosť a fungovanie platforiem/strešných organizácií (zvyčajne v trvaní 3 – 6 hodín).
 • Individuálne konzultácie s expertmi prispôsobené potrebám každej platformy/strešnej organizácie (10 hodín v rámci projektu).
 • Medzinárodný workshop pre všetkých grantistov z Maďarska, Českej republiky a Slovenska v polovici implementácie ich projektov (2 dni).
 • Záverečná konferencia pre všetkých grantistov z Maďarska, Českej republiky a Slovenska (2 dni).

 1. V akom jazyku bude prebiehať program?

Program Stronger Roots bude prebiehať v slovenčine a v angličtine. Hoci ide o medzinárodný program, urobili sme maximum pre to, aby čo najviac jeho častí prebiehalo v jazyku zapojenej krajiny, t.j. u nás v slovenčine, a spravili sme ho tak maximálne prístupným čo najširšiemu spektru organizácií. Avšak vzhľadom na medzinárodnú povahu programu Stronger Roots niektoré jeho časti budú prebiehať aj v angličtine. V prípade angličtiny sa vyžaduje základná komunikačná úroveň, v ktorej sa vedia účastníci navzájom dohovoriť a spolupracovať.

V rámci Piliera 1 – budovanie komunity priaznivcov bude v angličtine prebiehať medzinárodná konferencia v polovici implementácie projektu a medzinárodná konferencia na konci implementácie projektu.

V rámci Piliera 2 – transverzálna spolupráca bude takmer celý program budovania kapacít prebiehať v angličtine. Je preto dôležité, aby tí pracovníci/dobrovoľníci, ktorí budú z podporenej organizácie do implementácie grantu a programu budovania kapacít zapojení, ovládali angličtinu na komunikačnej úrovni. 

 1. Čo znamená, že ako organizácia musíme dodržiavať a podporovať, chrániť alebo zvyšovať povedomie o právach a hodnotách EÚ?

Základné práva a hodnoty zakotvené v Charte základných práv Európskej únie predstavujú základný kameň európskej civilizácie, ktorý je odrazom množstva medzinárodných záväzkov. Programy Stronger Roots aj program CERV, z ktorého je aktuálne financovaný, trvajú na tom, aby každá podporovaná organizácia rešpektovala zásady akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, spravodlivosť a ďalšie práva občanov.

Hoci plne podporujeme slobodu myslenia a pluralitu osobných názorov, Charta pre nás vytyčuje hranicu, ktorá umožňuje rozlišovať medzi organizáciami v rámci konštruktívneho poľa pôsobnosti programu a organizáciami s aktivitami podkopávajúcimi samotné základy demokratickej spoločnosti i ciele, o ktoré sa program Stronger Roots usiluje – také nie je možné v rámci programu podporovať.

Preto požadujeme od všetkých žiadateľov, aby čestne vyhlásili, že nielen aktivity obsiahnuté v nimi navrhovanom projekte, ale aj ich poslanie a ďalšie činnosti sú v súlade s týmito právami a hodnotami. Ich súlad bude posúdený počas hodnotiaceho procesu. Taktiež očakávame, že žiadatelia a ich projekty budú konkrétne rešpektovať hodnoty rodovej rovnosti, nediskriminácie, ochrany detí a zvlášť zraniteľných dospelých.

Program CERV, z ktorého je program Stronger Roots aktuálne financovaný, je navyše nástrojom Európskej únie, ktorý je špecificky určený na podporu práv a hodnôt EU. To znamená, že sa snaží podporovať tie organizácie, ktoré sa aktívne zaoberajú témami a/alebo procesmi súvisiacimi s právami a hodnotami zakotvenými v Charte a/alebo Zmluvách EÚ, ako je udržateľný rozvoj, rodová rovnosť, participácia občanov alebo spoločná európska história. Tieto dokumenty EU poskytujú dlhý zoznam mnohých ďalších súvisiacich tém. Väčšina organizácií občianskej spoločnosti a ich aktivity môžeme ľahko priradiť k jednej alebo viacerým z nich. Existuje tiež niekoľko možností, ako sa do týchto tém a procesov zapojiť – od zvyšovania povedomia (napr. kampane, vzdelávanie), cez presadzovanie (napr. konkrétne aktivity a služby), až po ich ochranu (napr. súdne procesy) či podporu (napr. advokácia).

Program nijak zvlášť neuprednostňuje, ktoré práva a hodnoty EU by mali projekty žiadateľov podporovať a akým spôsobom. Chceme však, aby žiadatelia popísali svoj konkrétny prínos k celkovým cieľom programu CERV. Preto sú všetci žiadatelia vyzvaní, aby vo svojej žiadosti o zapojenie do programu Stronger Roots popísali, akým spôsobom chránia, podporujú alebo zvyšujú povedomie o niektorom/niektorých z týchto práv a hodnôt.

 1. Na Slovensku je viacero výziev na podporu projektov zo schémy CERV – môžeme súčasne prijať viacero týchto grantov?

V rámci výzvy Európskej únie v programe CERV sa mohli rozličné mimovládne organizácie z celej EÚ uchádzať o podporu projektov na podporu práv a hodnôt EÚ. Išlo o projekty, ktoré kombinujú budovanie kapacít a udelenie grantov ďalším organizáciám. V rámci výzvy CERV 2022 boli úspešné tri organizácie, u ktorých sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie na Slovensku – Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis a The German Marshall Fund. Slovenské mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov u všetkých z nich a môžu byť prijímateľmi viacerých grantov súčasne. Projekty predložené do rôznych nadácií/poskytovateľov grantov by však mali byť odlišné. Výška podpory OD KAŽDEJ nadácie/poskytovateľa grantu JEDNOTLIVO, môže byť maximálne 60 000 EUR.


 1. Nenašiel som odpovede na svoje otázky – kam sa môžem obrátiť?

Svoje otázky môžete smerovať na koordinátora projektu na emailovej adrese stronger.roots@osf.sk. Upozorňujeme, že posledný deň na zaslanie otázok je 18.5.2023. Otázky zaslané po tomto termíne nemusia byť zodpovedané.


19. Môžeme sa uchádzať o podporu cez CERV na Slovensku aj v Bruseli súčasne?

Áno, ide o samostatné grantové výzvy, ktoré nie sú nijako prepojené.


20. Čo sa vo výzve rozumie pod pojmom „siete/platformy/strešné organizácie“?

Vo výzve pre Pilier 2 – transverzálna spolupráca platforiem používame pojmy ako sieť/platforma/strešná organizácia organizácií občianskej. Tento pojem zahŕňa rôzne typy/formy alebo názvy platforiem, ako napríklad aj koalície, dlhodobé pracovné skupiny atď. Siete/platformy/strešné organizácie organizácií občianskej spoločnosti v tejto výzve môžu byť formálne aj neformálne. Pod neformálnymi rozumieme, že nemusia mať právnu subjektivitu, ale okrem histórie spolupráce musia mať spoločný názov, vnútorné pravidlá a zavedenú štruktúru. Siete/platformy/strešné organizácie organizácií občianskej spoločnosti spájajú autonómne organizácie občianskej spoločnosti (t. j. členov siete), aby spolupracovali na spoločnom programe vo verejný prospech. Siete/platformy/strešné organizácie organizácií občianskej spoločnosti ako také zastupujú súhrnné záujmy občanov, čím zavádzajú dôležité zásady participatívnej demokracie, ktoré sú v súlade s právami a hodnotami EÚ.

Podľa našej definície sú siete/platformy/strešné organizácie organizácií občianskej spoločnosti nezávislé od politických strán. Mali by byť transparentné, najmä pokiaľ ide o financovanie a rozhodovacie postupy. Členovia sa pravidelne zapájajú do činností a aktivít siete. Väčšie siete často poskytujú dve alebo viac foriem/úrovní zapojenia vrátane plnoprávnych členov, pozorovateľov, pridružených členov atď. Pokiaľ existuje dôkaz o ich aktívnom zapojení do siete, všetky tieto formy/úrovne sa považujú za členov. Národné alebo regionálne organizácie zložené z vlastných miestnych pobočiek/jednotiek/členských skupín, ako sú napríklad skauti (s rovnakým alebo podobným názvom, rovnakými stanovami, pravidlami atď.), sa nepovažujú za oprávnenú sieť organizácií občianskej spoločnosti v rámci výzvy v Pilieri 2.

21. Naša organizácia formálne jestvuje (je registrovaná) menej ako 2 roky, ale má za sebou preukázateľné množstvo prínosných aktivít – môžeme sa aj tak uchádzať v Pilieri 1?

Žiaľ, nie. Pravidlo formálnej existencie organizácie min. 2 roky pred uzávierkou grantovej výzvy je striktné a platí pre všetky organizácie rovnako.

22. Naša platforma/sieť/strešná organizácia funguje už dlhé roky, ale formálne jestvuje menej ako 2 dva roky – môžeme sa uchádzať o podporu v Pilieri 2?

Áno, v Pilieri 2 môže byť žiadateľ oficiálne registrovaný aj menej ako 2 roky, ale musí preukázať aktívnu činnosť platformy/siete/strešnej organizácie minimálne 2 roky pred uzávierkou grantovej výzvy.

23. Môžu byť naše aktivity budovania komunity priaznivcov v Pilieri 1 zamerané na/realizované v zahraničí?

Program Stronger Roots je prioritne zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike. Preto by sa projekty a ich aktivity mali primárne realizovať v jednotlivých krajinách toho-ktorého donora/vyhlasovateľa výzvy. Aktivity v zahraničí by nemali byť prioritné, skôr doplnkové. Zároveň, ak už dôjde k realizácií aktivít v zahraničí, tieto by mali byť realizované prioritne v krajinách EÚ, podpore ktorých sa venuje program CERV, z ktorého je aktuálne program Stronger Roots financovaný.

24. Aký údaj mám uviesť do položky “Príjmy za rok 2022”?

Údaj o príjmoch organizácie za daný rok musí byť totožný s údajom uvedeným v účtovnej závierke, ktorá tvorí prílohu podanej žiadosti. V prípade, že by ste chceli upozorniť na “reálne” príjmy organizácie (“očistené” od záväzkov/výnosov minulých/budúcich období), môžete tak spraviť v popisnej časti projektu pri stručnej charakteristike organizácie. Obdobne môžete postupovať, ak napr. vaša organizácia dostáva účelovo viazané finančné prostriedky na sociálne služby, či je prijímateľom väčšieho grantu, ktorý ďalej distribuuje partnerom projektu.

25. Ešte nemáme spracovanú účtovnú závierku za rok 2022, môžme priložiť aj tú za rok

Účtovná závierka sa predkladá za posledný účtovne uzatvorený rok, nie za uzatvorený kalendárny rok. V tomto prípade môžete priložiť účtovnú uzávierku za rok 2021.

26. Ešte nemáme spracovanú výročnú správu za rok 2022, môžeme priložiť tú za rok 2021?

Ak ešte nemáte spracovanú oficiálnu výročnú správu za rok 2022, prikladáte prehľad činnosti organizácie za rok 2022. Ide o podklad pre hodnotiteľov, aby mali prehľad, akú činnosť organizácia vyvíjala v poslednom kalendárnom roku, teda v roku 2022. Chceme vedieť, čo ste v roku 2022 robili, nepotrebujeme mať pekne graficky upravenú správu s obrázkami. V tomto dokumente sa môžete odkázať aj na výročnú správu z roku 2021 a dať na ňu linku, ale je pre nás dôležité mať prehľad činnosti za rok 2022. Nemôžete teda jednoducho priložiť výročnú správu za rok 2021.

27. Nechceme robiť klasické marketingové a PR aktivity na propagáciu činnosti, ale skôr aktivity postavené na osobnom kontakte s komunitou, kde pôsobíme, je to oprávnená aktivita?

Budovanie komunity priaznivcov má rôzne podoby a môžete využiť rozličné prístupy a aktivity. Ak je pre budovanie vašej komunity priaznivcov lepšie využiť osobnejší kontakt (alebo sa na túto oblasť/formu chcete vo vašom projekte zamerať), je to oprávnená aktivita. Je však dôležité, aby boli naplnené dve podmienky: 1. ide o budovanie občianskej spoločnosti a rozširovanie komunity priaznivcov. 2. nejde o klasickú činnosť vašej organizácie a financovanie bežných aktivít či služieb. Príklad: Organizácie realizuje vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti. V rámci projektu Stronger Roots chce realizovať a financovať vzdelávacie workshopy v téme klimatických zmien. Ak je hlavným cieľom preškoliť čo najviac ľudí v danej téme a zaplatiť expertov, toto nie je to, čo chceme podporovať. Ak sú dané workshopy naplánované ako príležitosť spropagovať organizáciu a jej aktivity, osloviť ľudí, ktorých téma klimatických zmien zaujíma a ďalej s nimi v rámci vašej organizácie pracovať (ako aktivisti, dobrovoľníci, donori), je to aktivita, ktorú chceme v rámci Stronger Roots podporiť.

28. Je možné z grantu preplatiť výdavky, ktoré vznikli pred jeho podaním?

Nie, z grantu je možné hradiť len výdavky, ktoré vznikli v čase jeho implementácie: 1.10.2023 – 31.3.2025.

29. V organizácii by sme chceli z grantu Stronger Roots zakúpiť a zaviesť CRM systém – je to oprávnená aktivita a náklad?

Áno, zavedenie CRM systému je jednou z podporných aktivít pre budovanie komunity priaznivcov, o ktorú sa musíte starať a CRM systém vám pomôže byť v tejto aktivite efektívnejšími. V rámci rozpočtu projektu môžete počítať nielen s úhradou licencie za systém, ale aj napr. s personálnymi nákladmi osoby, ktorá bude mať na starosti vkladanie údajov, školenie pre pracovníkov a dobrovoľníkov organizácie ako so systémom pracovať a pod.

30. Je možné riešiť tvorbu komunikačnej/fundrasingovej stratégie dodávateľsky?

Áno, tvorbu fundraisingovej/komunikačnej stratégie je možné riešiť dodávateľsky. Avšak je dôležité, aby orgnaizácia a jej pracovníci/členovia mali “vlastníctvo” danej stratégie, t.j. participovali na jej tvorení, boli zapojení do úloh z nej vyplývajúcich. Je v poriadku zaplatiť za služby expertov, ktorí sú mimo vašej organizácie a majú vedomosti a kapacity vám s tvorbou komunikačnej/fundraisingovej stratégie pomôcť. Zároveň by to však nemala byť stratégia “na kľúč” dodaná zvonka, keďže je malý predpoklad, že takáto stratégia bude v realite zavedená do praxe a naplno fungovať a preto by bola posudzovaná efektívnosť takto vynaložených finančných prostriedkov prísnejšie.

31. Je prenájom plateného reklamného priestoru v médiách využitý na realizáciu kampaní plánovaných ako aktivita projektu oprávnenou položkou?

Áno, ide o oprávnenú aktivitu a náklad, ktorý môže pomôcť pri budovaní komunity priaznivcov. Bude sa však posudzovať celkové prepojenie s projektom, podiel v rámci nákladov celkového rozpočtu a prínos/dopad, hospodárnosť, a účelnosť.

32. Ako funguje mentor v projekte? Môžeme ho využiť na mentoring našej správnej rady? Kto všetko sa musí mentoringu zúčastniť?

Mentor pridelený podporenej organizácii v rámci programu Stronger Roots je skúsenejším kolegom, ktorý pomáha lepšej implementácii projektu, zdieľa svoje skúsenosti, upozorňuje na dôležité veci, pomáha plánovať jednotlivé kroky počas implementácie projektu (je takým “starejším”). Mentoring bude prebiehať raz do mesiaca v dĺžke trvania cca 1,5 hodiny (prezenčne alebo online). Zúčastňujú sa ho zástupcovia organizácie podieľajúci sa na projekte. Kto a v akom počte závisí od projektu. Niekedy to môže byť len manažér/ka projektu, niekedy riaditeľ/ka projektu, inokedy napr. celý tím zapojený do fundrasingu. Na špecifické oblasti, v ktorých organizácia potrebuje pomôcť ako napr. rozvoj správnej rady alebo komunikácia/fundraising, je dobré prizvať si špecialistov v tej ktorej oblasti. Týchto si môžete zahrnúť do projektu alebo môžete počítať aj s tým, že každá podporená organizácia má u nás priestor a rozpočet na cca 20 hodín konzultácií s rôznymi expertmi podľa zámerov svojho projektu a potrieb svojej organizácie (napr. 10 hodín niekto na rozvoj správnej rady, 6 hodín niekto na fundraising, 4 hodiny niekto na manažment dobrovoľníkov).

33. Kedy budú školenia a stretnutia grantistov Stronger Roots – sú už stanovené termíny?

Termíny školení a stretnutí nie sú ešte pevne stanovené. Prvé stretnutie grantistov fyzicky sa uskutoční v októbri/novembri 2023. Ostatné až v roku 2024. Do konca roka sa sústredíme na nastavenie spolupráce medzi nadáciou a grantistami, ako aj mentormi a grantistami. Je možné, že prebehne ešte jedno online stretnutie. Hlavné školiace a sieťovacie aktivity budú prebiehať v roku 2024.

34. Kto sa môže/musí zúčastňovať programu na budovanie kapacít (školenia, sieťovania, mentoring, konferencie) a v akom počte?

Účasť na jednotlivých aktivitách je variabilná, rovnako ako aj počet zástupcov vašej organizácie. Na fyzických aktivitách ako školenie, sieťovanie sa predbežne počíta s jedným zástupcom organizácie. Na online stretnutia je možné pridať sa viacerí. Podobne, mentoring môže prebiehať s jedným aj s viacerými zástupcami organizácie. Taktiež, školenia, stretnutia, mentoring budú tematicky ladené. preto nie je nevyhnutné, aby sa všetkých podujatí zúčastňoval ten istý zástupca za vašu organizáciu, ale podľa preberanej témy a zodpovednosti v organizácii (napr. koordinácia dobrovoľníkov, komunikácia, fundraising a pod.).

35. Môže byť súčasťou projektu aj dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok?

Áno, môže, avšak skôr vo výnimočných, dobre odôvodnených prípadoch – nevyhnutných pre realizáciu projektu so zachovaním pravidla účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti vynaložených výdavkov. V rozpočte projektu však môžu byť zahrnuté iba náklady do výšky účtovných odpisov počas dĺžky trvania projektu.


36. V rámci projektu budeme mať zamestnanca organizácie, ktorý nebude zamestnaný na plný úväzok resp. časť úväzku bude pracovať na projekte Stronger Roots a časť na inom projekte. Čo môžeme hradiť z grantu Stronger Roots (cena práce/náklady zamestnávateľa, zákonné odvody a náležitosti ako dovolenka, PN a pod.)?

V rámci projektu Stronger Roots môžete v rámci personálnych nákladov pri zamestnancoch hradiť všetky náklady na zamestnanca, vrátane odvodov zamestnávateľa (super hrubá mzda) a ďalších zákonných náležitostí napr. dovolenka, lekár a pod. V prípade, že zamestnanec pracuje na skrátený úväzok alebo na projekte Stronger Roots pracuje v zníženej kapacite (robí aj na iných projektoch), tieto náklady je možné hradiť v alikvótnej miere, v akej sa venuje projektu Stronger Roots.

37. Musím v projekte uvádzať spolufinancovanie? Resp. ako riešiť, ak na projekte robia dvaja kľúčoví pracovníci, ale jeden je hradený z grantu Stronger Roots a druhý z iného grantu?

Vo všeobecnosti platí, že projekt Stronger Roots si nevyžaduje spolufinancovanie. Pri tvorbe rozpočtu máte v zásade dve možnosti. Prvou je, že uvediete detailný rozpočet aj s položkami, ktoré nebudú hradené z programu Stronger Roots, pričom v tabuľke vyznačíte náklady v rámci Stronger Roots a náklady z iných zdrojov. Tento prístup je najkomplexnejší. Druhá možnosť je sústrediť sa na položky rozpočtu, ktoré sú hradené z prostriedkov Stronger Roots a potom v komentári uviesť ešte aj položky, ktoré budú hradené z iných zdrojov, ale nevyhnutne súvisia s projektom, aby hodnotitelia a odborná komisia dostali ucelený obraz o projekte. Ak by ste neuviedli komplexné informácie o hradení položiek z iných zdrojov, mohlo by t pôsobiť, že projekt nemáte domyslený, chýbajú informácie a mohli by ste získať nízke hodnotenie napriek tomu, že veci domyslené máte, ale tie, ktoré sú hradené z iných zdrojov, ste sa rozhodli v rozpočte vôbec nespomenúť.

38. Ak v projekte uvediem spolufinancovanie, musím ho aj dokladovať a bude predmetom kontroly zo strany poskytovateľa grantu Stronger Roots?

Predmetom výkazníctva a kontroly grantu Stronger Roots sú iba položky, ktoré sú hradené z grantu Stronger Roots. Ak v projekte uvediete spolufinancovanie z iných zdrojov, toto poskytovateľ grantu nekontroluje.

39. Ako to bude s programom budovania kapacít? Koľko finančných prostriedkov si naň v projekte rozpočtu vyčleniť?

Pre Pilier 1 je odporúčaný náklad 1000 – 1500,- eur, pre Pilier 2 náklad 1000 eur. V prípade, že položku budete čerpať menej, je možný presun na financovanie aktivít. V prípade Piliera 1 je plánovaných cca 9 stretnutí v rozmedzí rok a pol. Tieto sa budú realizovať na rôznych miestach Slovenska. Vždy pôjde o jednodňové podujatia, v zásade určené pre jedného zástupcu organizácie, občas môžu prísť dvaja zástupcovia za organizáciu (v závislosti od témy, resp. ak sa bude vyžadovať aj účasť štatutár). Niekto môže preferovať privstať si ráno a cestovať na podujatie od skorých raných hodín, iný môže preferovať prísť deň vopred a ísť na podujatie dobre vyspaný, preto sa nedá úplne presne napísať, s akým rozpočtom počítať. Pre Pilier 2 bude fyzických podujatí menej a vzhľadom na medzinárodný charakter bude väčší počet online stretnutí.

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Za názory vyjadrené v tomto článku zodpovedajú výlučne autori, článok nevyhnutne nereprezentuje názory Európskej únie. Za využitie informácií nenesie zodpovednosť ani Európska únia, ani poskytovateľ grantu.

News