Grantové výzvy 2023 – 2025

 

Grantová výzva pre matchingové granty crowdfundingových kampaní 2024

Cieľom tejto grantovej výzvy programu Stronger Roots je podporiť crowdfundingové kampane mimovládnych neziskových organizácií ako jeden z nástrojov na budovanie silných komunít priaznivcov. Crowdfundingová kampaň je príležitosťou zapojiť komunitu organizácie, skupinu priateľov, podporovateľov a darcov do jej aktivít a získať finančné prostriedky na realizáciu svojho projektu.

Celková suma vyčlenená na podporu: 50 000 EUR
Minimálna a maximálna výška podpory: 1 000 – 4 000 EUR
Uzávierka grantovej výzvy: 28.5.2024 – 13:00

Dôležité dokumenty a informácie:

Grantová výzva pre organizačný rozvoj 2023

Mimovládne neziskové organizácie na Slovensku môžu žiadať o grantovú podporu pre svoj rozvoj v dvoch hlavných oblastiach:

  • Pilier 1: Budovanie komunity priaznivcov
  • Pilier 2: Trnasverzálna spolupráca platforiem (strešných organizácií)

Rozhodovanie o udelení grantu prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo je otvorené pre všetky mimovládne neziskové organizácie, v ktorom prezentujú svoj stručný projektový zámer. Druhé kolo je otvorené iba tým organizáciám, ktoré boli vybraté v prvom kole a ich úlohou je rozpracovať detailnú projektovú žiadosť. Maximálna výška grantovej podpory je 30 000 EUR.

Dokumenty:

Prvé kolo podávania žiadostí (uzávierka 25.5.2023)

Prezentácie z informačných webinárov pre prvé kolo:

  • Pilier I – budovanie komunity priaznivcov pre MVO, 26. apríla 2023 pre slovenských žiadateľov v slovenčine. PREZENTÁCIA
  • Pilier II – transverzálna spolupráca platforiem, 27. apríla 2023, pre všetky krajiny programu v angličtine. PREZENTÁCIA

Druhé kolo podávania žiadostí (uzávierka 10.8.2023)

Výsledky grantovej výzvy pre organizačný rozvoj 2023

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Za názory vyjadrené v tomto článku zodpovedajú výlučne autori, článok nevyhnutne nereprezentuje názory Európskej únie. Za využitie informácií nenesie zodpovednosť ani Európska únia, ani poskytovateľ grantu.

News