Podporené organizácie Stronger Roots

Organizácia: Humánny pokrok

Projekt: Rozvoj regionálnych štruktúr advokačných skupín v oblasti ochrany zvierat

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme rozvíjať a vytvárať sieť miestnych aktivistických skupín vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Tieto skupiny vytvoria silný základ pre našu organizáciu, budú môcť prijímať nových aktivistov, trénovať ich, zapájať ich do našich programov a kampaní a budú generovať členské poplatky. Taktiež sa zapoja do miestnych, národných a medzinárodných kampaní a projektov, budú sa zaoberať regionálnymi fundraisingovými a vzdelávacími snahami a budú spolupracovať s ostatnými skupinami a s centrálnym tímom organizácie. Vyžaduje si to kvalifikovaného dobrovoľníckeho koordinátora zodpovedného za rozvoj týchto skupín.

 

Organizácia: Nepočujúce dieťa

Projekt: Silnejšie korene podpory pre rodičov hluchých detí

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme lepšie porozumieť súčasným priaznivcom identifikáciou potrieb rodičov pri diagnostike, kompenzácii a rehabilitácii. Chceme obhajovať ich potreby. Získanie spätnej väzby k našej práci a odzrkadlenie nových zistení nám poskytne základ pre ďalšie zapojenie a posilnenie postavenia rodičov. Chceme, aby sa budovanie okruhu priaznivcov stalo neoddeliteľnou súčasťou našej práce a prinieslo pridanú hodnotu našim voličom prostredníctvom aktívnej propagácie a udržiavania existujúcich sieťových nástrojov – výmeny skúseností rodičov a odborníkov a vyvolania systémových zmien. Chceme osloviť nové publikum prostredníctvom kampane a vytvoriť základ pre cielené získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie našej udržateľnosti.

 

Organizácia: Transparency International Slovensko

Projekt: Rozvoj okruhu podporovateľov a zvýšenie podpory zo strany individuálnych darcov

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 29 760 EUR

Cieľ projektu: Chceme budovať okruh podporovateľov a posilňovať individuálnu podporu. V súčasnosti čelíme obmedzeným podnetom, vyčerpaniu konverzie darcov a nedostatku kapacít na spoluprácu s existujúcimi podporovateľmi. Hlavnými cieľmi sú 1) zvýšiť počet priaznivcov a generovanie podnetov; 2) zlepšiť angažovanosť a lojalitu; 3) zvýšiť individuálnu podporu. Nové cieľové skupiny sú odborníci v regiónoch, seniori a mladí ľudia. Snažíme sa o dosiahnutie cieľov zameraním sa na nové publikum, podujatia pre podporovateľov, zvýšenie dosahu verejnosti, presvedčivý apel na získavanie finančných prostriedkov.

 

Organizácia: Amnesty International

Projekt: Amnesty všade!

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme rozšíriť našu základňu podporovateľov na všeobecnú populáciu Slovenska, ako aj na regióny mimo Bratislavy. Hlavným cieľom je rozšíriť metódy fundraisingu o face-to-face fundraising a využívať sociálne siete na vytváranie databáz. Chceme zvýšiť náš vplyv na otázky ľudských práv na Slovensku a v zahraničí a zlepšiť náš spôsob komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami, aby sme využili náš potenciál a existujúce sociálne zázemie. Chceli by sme mať 10 nových aktivistických skupín v regiónoch Slovenska.

 

Organizácia: Islamská nadácia na Slovensku

Projekt: 1001 dôvodov prečo?

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Projekt „1001 dôvodov, prečo?“ navrhuje využiť digitálne prostriedky na umožnenie tejto skúsenosti, zapojiť zainteresované osoby do tvorby a budovania nových aktivít a stratégií a posilniť moslimskú menšinu na vytvorenie pocitu spolupatričnosti. Náš návrh stavia na našom know-how a overených postupoch a zároveň otvára nové príležitosti pre rast našej organizácie.

 

Organizácia: Nadácia DEDO

Projekt: Rodina patrí domov

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Nadácia DEDO je významným partnerom v oblasti sociálnych služieb. V súčasnosti prijala výzvu na zabránenie a ukončenie bezdomovstva rodiny. Chceme sa stať odborníkom v tejto oblasti, musia sa implementovať nové komunikačné, advokačné a fundraisingové aktivity. Na základe hodnotiaceho obdobia bude zavedená a implementovaná nová komunikačná stratégia a plán. Úmyselná a riadená komunikácia bude podporovaná budovaním strategických partnerstiev s podnikovými a individuálnymi darcami a aktivitami zameranými na obhajobu, aby sa zabezpečil posun paradigmy od manažmentu bezdomovstva k prevencii a ukončeniu bezdomovstva na východnom Slovensku.

 

Organizácia: Nadácia Milana Šimečku

Projekt: MSFuture – Zlepšený okruh podporovateľov pre rozvoj spoločnosti

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 27 978 EUR

Cieľ projektu: Účelom projektu je začať proces budovania sociálnej základne s cieľom zabezpečiť v budúcnosti udržateľnú životaschopnosť a zviditeľnenie organizácie. Zameriavame sa na tri témy – inštitucionálne plánovanie, získavanie finančných prostriedkov a komunikácia. Naším cieľom je vypracovať komplexný strategický plán, implementovať efektívnejšie využívanie ľudského potenciálu, vypracovať a implementovať stratégiu fundraisingu a vyvinúť a implementovať nové komunikačné nástroje a stratégie.

 

Organizácia: Nadácia pre deti Slovenska

Projekt: Pre deti

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme budovať okruh podporovateľov nadácie na podporu mladej generácie na Slovensku. Robíme strategické zmeny v našom grantovom programe Hodina deťom, jednom z najväčších podporných programov pre projekty pre cieľové skupiny detí a mladých ľudí. Projekt bude a) zvyšovať informovanosť o potrebách detí a mladých ľudí; b) mobilizovať nových darcov, najmä od mladých a stredných generácií a v online priestore; c) zapájať mladých ľudí na základe vzájomného partnerstva a vzdelávať ich v oblasti filantropie; d) prehodnocovať súčasné podmienky poskytovania grantov, aby sme lepšie podporili naše prijímajúce organizácie.

 

Organizácia: KASPIAN

Projekt: KASPIAN silnie

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme stabilizovať organizáciu tak, aby bola pripravená na obdobie, keď skončí podpora z európskych fondov. Oblasťami sú budovanie podnikových partnerstiev, propagácia dobrovoľníctva, PR a získavanie finančných prostriedkov. Hlavnými činnosťami budú vzdelávanie, praktická príprava, vývoj systémov a pracovné stratégie. Pripravíme náš tím v konkrétnych oblastiach, ktoré nám pomôžu efektívne komunikovať s firmami, vytvoriť komplex podporných aktivít pre dobrovoľníkov, vyvinúť grafickú identitu a jednotné výstupy zamerané na konkrétne cieľové skupiny a naučiť sa, ako realizovať finančné kampane.

 

Organizácia: Liga za duševné zdravie

Projekt: Liga za duševné zdravie na Slovensku 2.0

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu je 1) vytvoriť kampaň zameranú na pravidelných individuálnych darcov s cieľom financovať činnosti na zvyšovanie povedomia propagáciou duševného zdravia ako zdroja pozitívnych príbehov ovplyvňujúcich každého, a vytvoriť pracovný systém starostlivosti o darcov s cieľom získať najmenej 100 000 EUR na 2 roky v pravidelných mesačných intervaloch; 2) vytvoriť systém pre dobrovoľníkov podporujúcich duševné zdravie v komunitách založený na úspešných modeloch; 3) stať sa lídrom v činnostiach zameraných na systematické zmeny, čo odštartuje konferencia oznámená verejnosti v rozsiahlom a zrozumiteľnom jazyku za účasti A. Freuda Centre v Londýne.

Organizácia: Via Iuris

Projekt: VIA komunita 2.0

Obdobie realizácie: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 30 000 EUR

Cieľ projektu: Chceme vybudovať stabilnú základňu jednotlivých mikro-darcov: najmenej 40% (32 000 EUR) nášho ročného prevádzkového rozpočtu (80 000 EUR) je krytých jednotlivými mikro-darcami do konca roku 2021. Tento projekt nám umožňuje ísť touto cestou: zvýšiť počet jednorazových mikro-darcov, navrhnúť nových pravidelných mikro-darcov a posilniť vzťahy so súčasnými. Činnosti sa zamerajú na implementáciu systému CRM, zlepšenie práce s údajmi darcov a testovanie nových foriem individuálneho získavania finančných prostriedkov.

Organizácia: Asociácia nezávislých producentov

Projekt: Audiovisual and Media and Copyright Platform

Obdobie realizácie: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021

Čiastka: 17 480 EUR

Cieľ projektu: Počas procesu transpozície Smernice o autorských právach je našim cieľom vytvoriť platformu pre dialóg medzi autormi / ďalšími držiteľmi práv a používateľmi, nájsť kľúč na dosiahnutie transparentného modelu spravodlivej odmeny a podielu na zisku z využívania diel a umeleckých výkonov pri zachovaní ekonomických modelov v oblasti audiovízie, vysielania a médií. Nakoniec, dosiahnuť dohodu o kontroverzných otázkach v smernici a predložiť komplexný návrh, ktorý má byť začlenený do transpozície smernice do slovenskej legislatívy. Z toho vyplývajúce míľniky: 1: návrh zákona – vláda; 2: návrh zákona – parlament; 3: nový zákon o autorských právach nadobudne účinnosť.

Organizácia: Rada mládeže Slovenska

Projekt: Towards Inclusive Youth Work

Obdobie realizácie: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Čiastka: 32 520 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu je skúmať, prijať a ďalej rozvíjať mechanizmy a politiky pre inkluzívnu prácu s mládežou zameraním sa na sociálne a ekonomicky znevýhodnenú rómsku mládež. S pomocou našich členov a partnerov vypracujeme Príručku inkluzívnej práce s mládežou založenú na existujúcich všeobecných usmerneniach, zhromaždených kvalitatívnych údajoch, odbornosti výskumných pracovníkov a praktických skúsenostiach pracovníkov s mládežou. Naším cieľom je okrem toho začať proces implementácie tejto metodológie v našich členských organizáciách. Navyše, pripravíme ďalšie odporúčania k pripravovaným politickým dokumentom o inkluzívnej práci s mládežou.

News