Otvorili sme výzvu STRONGER ROOTS!

17.04.2023

Silná občianska spoločnosť je nevyhnutnou súčasťou a podmienkou demokracie. Preto sa v rámci programu Stronger Roots snažíme zvýšiť odolnosť organizácií občianskej spoločnosti a ich platforiem, posilniť ich sociálny kapitál a viac ich prepojiť s komunitami, v ktorých pôsobia, i spoločnosťou a jej inštitúciami.

Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o účasť v 18-mesačnom programe budovania kapacít a grant až do výšky 30.000 EUR. Prihlásiť sa môžu MVO, ktoré pracujú v akejkoľvek tematickej oblasti súvisiacej s občianskou spoločnosťou, napr. advokačné aktivity, zdravie, vzdelávanie, sociálna oblasť, životné prostredie, rozvoj komunity atď. Zvlášť povzbudzujeme menšie, miestne a regionálne organizácie, aby sa zapojili. Uzávierka prijímania žiadostí je 25. mája 2023 o 13:00.

Program Stronger Roots sme na Slovensko priniesli spolu s medzinárodnými partnermi už pred 5 rokmi. V neziskovom sektore mal veľmi dobrú odozvu a aktuálnu výzvu sme dizajnovali aj na základe skúsenosti a spätnej väzby od partnerov zapojených do pilotného ročníka. Predstavuje takmer ideálny model programovania grantovej podpory a partnerstva medzi donormi a cieľovou skupinou – z hľadiska formy prináša špecifický typ inštitucionálnej podpory, ktorý organizácie potrebujú a zároveň obsahovo reaguje na dôležité témy a potreby vzdelávania v sektore. Je to naša „vlajková loď“ v oblasti poskytovania grantov  a verím, že sa môže stať inšpiráciou aj pre širšie donorské prostredie na Slovensku,“ uviedol správca Nadácie otvorenej spoločnosti, Fedor Blaščák.

Výzva je otvorená v dvoch pilieroch:

Pilier 1: Budovanie komunity priaznivcov – určený pre individuálne MVO

Individuálne organizácie občianskej spoločnosti môžu žiadať o podporu vytvárania alebo posilňovania komunít podporovateľov, donorov, dobrovoľníkov a partnerov v súlade s konceptom budovania komunity priaznivcov (social base building resp. constituency building).

Pilier 2: Transverzálna spolupráca – určený pre platformy/strešné organizácie

Organizácie združené v platforme, sieti či strešnej organizácii môžu spoločne žiadať o podporu ich snahy osloviť rôznorodé zainteresované strany zo štátneho a verejného sektora, vytvoriť novú alebo posilniť existujúcu spoluprácu alebo partnerstvo v súlade s konceptom transverzálnej spolupráce.

„Program Stronger Roots je výnimočný tým, že okrem grantu zameraného na tie oblasti rozvoja organizácie, na ktoré zvyčajne financie poskytované nie sú, sú organizácie zaradené aj do programu budovania ich kapacít. Okrem spoločne organizovaných školení má každá organizácia prideleného mentora, môže využiť konzultácie s ďalšími odborníkmi podľa svojich potrieb, a tiež zúčastniť sa podujatí na sieťovanie a zdieľanie skúseností s ostatnými organizáciami v programe na Slovensku i v rámci medzinárodného fóra,“ zhrnul manažér programu Stronger Roots v Nadácii otvorenej spoločnosti, Peter Lenčo.

Podrobné informácie o podmienkach výzvy, oprávnených žiadateľoch a spôsoboch podávania žiadostí sú zverejnené vo výzvach pre každý pilier zvlášť. Nájdete ich na webe programu, kde sa zároveň môžete registrovať na informačné webináre, ktoré organizujeme pre každý pilier zvlášť.

Program Stronger Roots implementujeme v spolupráci s českou Nadace OSF, s českým think-thankom Glopolis a maďarskou NIOK Alapítvány.

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV). Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

 

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter