Ako počúvame deti

15.07.2020 , , ,

V rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže sme spolu s partnermi Rade mládeže Slovenska a Inštitútu pre aktívne občianstvo, a mnohými ďalšími odborníkmi, expertami, dobrovoľníkmi, učiteľmi, učiteľkami a samozrejme deťmi a mladými ľuďmi…dva roky skúmali, analyzovali a merali ako je to s participáciou  detí a mladých ľudí na Slovensku. Ako počúvame deti, a ako ich vieme/nevieme zapájať do vecí, ktoré sa ich týkajú. Úplne špecificky sme sa sústredili najmä na to, ako ich vieme a môžme zapájať aj do tvorby verejných politík, keďže mnohé z nich sú zamerané práve pre ne.

Príjemné čitanie:

Pozičný dokument analyzoval stav participácie na Slovensku v legislatíve a v praxi:

http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/

Ako tento stav vnímajú deti a mladí ľudia a či sa vôbec cítia súčasťou spoločnosti sme zhrnuli v dokumente Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky:

http://osf.sk/pribehy/hlas-deti/

Kvalitatívny prieskum  o tom, ako by žiacke školské rady mohli otvoriť väčší priestor pre zapájanie detí do rozhodovania v školskom prostredí a zistiť o čom demokracia je:

http://osf.sk/wp-content/uploads/2020/06/Anal%C3%BDza-particip%C3%A1cie-%C5%BEiackych-%C5%A1kolsk%C3%BDch-r%C3%A1d.pdf

Pre zodpovedných na odmeranie stavu participácie v školách, samosprávach a a v neformálnych združeniach  slúžia kritériá, ktoré sme popísali v Indexe participácie

http://osf.sk/wp-content/uploads/2020/06/Index-participacie-26022020.pdf

Naše skúsenosti z programu Otvorené školy – Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu sú v:

http://osf.sk/wp-content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

Pre tých, ktorí neradi čítajú, program Otvorené školy predstaví video:

https://www.youtube.com/watch?v=jChFwKFJaIw&feature=youtu.be

A ideál, ako by to mohlo vyzerať, keby sme deti počúvali, zapájali, a ony sa tak mohli cítiť súčasťou spoločnosti a neskôr aj aktívnymi občanmi je spracovaný v  Návrhu stratégie na podporu a rozvoj participácie detí a mladých ľudí na Slovensku

http://osf.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strategia-participacie-25062020.pdf

Ďakujeme našim partnerom –a všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom výsledku. Najmä však Elene Gallo Kriglerovej, Petrovi Lenčovi a Petrovi Dráľovi, ako autorke a autorom hlavných dokumentov a výstupov. Ďalej sa budeme snažiť, aby sme tieto dokumenty dostali aj do bežnej dennej praxe na školách, samosprávach, rozhodovacích procesov, ministerstiev ale najmä do života detí a mladých ľudí na Slovensku.

 

evspluseu

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter