Neničte, čo funguje / Otvorený list poslancom NR SR

5.05.2023

Návrh novely nadačného zákona je dúhovou zásterkou možných korupčných schém.

Zástupcovia nadácií vyzývajú poslancov, aby návrh novely zákona o nadáciách nezaradili do ďalšieho legislatívneho procesu.

Návrh novely zákona prináša vznik tzv. súkromných nadácií s odôvodnením, že majú údajne zabezpečiť správu majetku LGBTI+ párov. Upozorňujeme poslancov, že tento návrh nerieši  práva týchto osôb a slúži len ako zámienka pre presadenie záujmov úzkeho okruhu oligarchov.

Návrh otvára dvere pre financovanie nelegálnej činnosti, či  vytváranie neprehľadných finančných a korupčných schém bez akejkoľvek verejnej kontroly.

Vláda návrh po masívnej kritike a hromadnej pripomienke verejnosti, ktorá upozornila na množstvo nedostatkov a absentujúci dialóg s neziskovým sektorom, stiahla.

Týmto chceme apelovať na poslancov, aby neposlúžili cieľom, ktoré nabúravajú dôveru v neziskový sektor a spoločnosť ako celok poškodia.

Tu zhŕňame dôvody nesúhlasu s návrhom:

  1. Návrh nie je riešením pre právne postavenie LGBTI+ párov.

Predložený návrh je pokračovaním diskriminácie párov rovnakého pohlavia. Nevyhnutnosť založiť a financovať činnosť právnickej osoby len na zabezpečenie bežných záležitostí súkromného života nespĺňa predpoklady pre naplnenie práv párov rovnakého pohlavia tak, ako ho zadefinovala judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (vec Fedotova/Rusko). Predkladateľ preto používa dúhovú vlajku len ako zásterku pre presadenie záujmov úplne iných osôb, ktoré s otázkou uznania práv LGBTI+ komunity nesúvisia.

  1. Návrh nerieši otázky súkromného majetku na správnom mieste ani správnym spôsobom.

Jeden z motívov predkladateľa má byť aj riešenie nedostatkov súčasného dedičského práva. Navrhovaná úprava však tieto problémy neodstraňuje, ale vytvára len potenciálne problémy nové. Návrh nechráni záujmy veriteľov, ktorí môžu byť vďaka novej forme tzv. súkromných nadácií ľahko ukrátení. Takto sa môže ktokoľvek a jednoducho zbaviť svojich záväzkov a naďalej svoj majetok užívať. Rovnako môžu byť touto formou vylúčení zo svojich nárokov neopomenuteľní dedičia, vrátane maloletých detí. Otázky správy súkromného majetku si vyžadujú komplexnú rekodifikáciu súkromného práva a nie je možné ich riešiť takto čiastkovo, nesystémovo a bez odbornej diskusie navyše v priestore regulácie neziskového sektora.

  1. Návrh otvára cestu pre legalizáciu trestnej činnosti a korupciu

Súkromný záujem je v návrhu definovaný natoľko široko, že umožňuje zakryť transakcie, ktorých účel je nelegálny. Ako príklad nám môže poslúžiť medializovaný prípad bývalého riaditeľa RTVS a obvineného podnikateľa, ktorý mal obchodné vzťahy s RTVS a zároveň mal uhrádzať vzdelanie dcér riaditeľa RTVS. Založenie súkromnej nadácie  za účelom podpory vzdelávania potomkov a možnosť prijímania darov od tretích osôb za týmto účelom je pritom podstatou predloženého návrhu. 

Navyše spôsob oznamovania zmien konečných užívateľov výhod, neprístupnosť údajov verejnosti, či možnosti rôznych ciest tokov majetku, dávajú široký a ničím neodôvodnený priestor na netransparentné presuny majetku.

  1. Návrh vychádza z toho, že súkromný záujem je dôležitejší ako verejný

Nadácie už 30 rokov fungujú výlučne v rámci napĺňania verejnoprospešných cieľov. Právny rámec zabezpečuje transparentnosť nakladania s majetkom aj jasné informácie o konečných užívateľoch výhod. Za roky činnosti nadácie rozdelili stovky miliónov eur na riešenie tých najpálčivejších spoločenských problémov. Návrh zachováva prísnu reguláciu verejnoprospešných nadácií a dáva voľné ruky tým, ktorí získavajú majetok pre vlastné ciele. V tomto zmysle je návrh diskriminačný a vyzdvihuje súkromné záujmy pred tými, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Správa súkromného majetku pritom do regulácie neziskového sektora nepatrí a nekoncepčne toto prostredie rozvracia a zneprehľadňuje.  

  1. Štát nemá zdroje na financovanie realizácie návrhu

Ministerstvo financií upozornilo, že predkladateľ sa nevysporiadal s rozpočtovými nákladmi pre realizáciu návrhu. Tie sú vyčíslené na cca 500 tis. eur, ktoré v kapitole Ministerstva vnútra chýbajú. Ministerstvo pritom ešte k vládnemu zákonu dalo zásadnú pripomienku a s návrhom nesúhlasí. Nemá personálne ani odborné kapacity na riešenie takejto agendy a chýba reálny kontrolný orgán, ktorý by naznačené problémy riešil.

Návrh zákona súčasne počíta s tým, že tzv. súkromné nadácie budú vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom na jej vznik postačuje vklad 1 euro. Vznikli by tak fakticky beznákladové obchodné spoločnosti v nejasnom regulačnom rámci. 

Vážení poslanci a poslankyne NR SR, 

v období, v ktorom znášame dôsledky pandémie, ekonomickej krízy a prebiehajúcej vojny, nie je úlohou poslancov riešiť záujmy úzkeho okruhu oligarchov a to navyše za cenu rozvratu nadačného prostredia a vytvárania priestoru pre vznik korupčných schém. Dôsledky prijatia návrhu povedú priamo k oslabeniu dôvery v mimovládny neziskový sektor. Neničte, čo funguje. 

Signatári:

Michal Kišša, Nadácia Pontis

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Fedor Blaščák, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Zuzana Thullnerová, Nadácia Centrum pre filantropiu

Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska

Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

Laura Dittel, Karpatská nadácia

Beáta Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Katarína Batková, VIA IURIS

Martin Macko, Iniciatíva INAKOSŤ

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter