Podporené projekty – 2. časť II. kola

Prehľad podporených projektov Výzvy k ľudskosti – 2. časť II. kola

1.) CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 24 610,00 €

Cieľom projektu je vytvoriť tzv. sprievodcu životom na Slovensku, ktorý by utečencom (pod týmto pojmom zahŕňame ako žiadateľov o azyl, tak i ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku), ale aj ostatným cudzincom, uľahčil proces integrácie a začlenenia do spoločnosti. Informácie obsiahnuté v sprievodcovi budú vychádzať zo skúseností cudzincov (tak utečencov, ako aj cudzincov prichádzajúcich na povolenie na pobyt) so začleňovaním do spoločnosti na Slovensku, takže budú vysoko relevantné. Skúsenosti cudzincov budeme zisťovať prostredníctvom kvalitatívneho výskumu (etnografické rozhovory a fokusové skupiny), ktorých zistenia spracujeme do prehľadnej „príručky“ (v online, ale aj printovej verzii) v niekoľkých jazykových verziách (predbežne angličtina, darí, arabčina). Príručka bude primárne zameraná na socio-kultúrnu dimenziu integrácie. Cieľom je poskytnúť utečencom a ďalším cudzincom základné informácie o živote na Slovensku, a tým uľahčiť ich integráciu a zároveň predísť možným nedorozumeniam vyplývajúcim z kultúrnych odlišností. Projekt je vysoko udržateľný, keďže vytvorený sprievodca bude k dispozícii aj po skončení projektu (najmä jeho online verzia) pre novoprichádzajúcich žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ale i ďalších cudzincov prichádzajúcich na povolenie na pobyt. Sprievodca zároveň servisným organizáciám, ktoré poskytujú integračné služby utečencom, ponúkne doteraz absentujúci podklad pre interkultúrne kurzy a socio-kultúrnu orientáciu.

2.) OZ Človek v ohrození

Utečenci medzi nami

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 10 500,00 €

Celkový cieľ projektu je prispieť k pripravenosti slovenskej spoločnosti na integráciu utečencov. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dôležitosti úlohy spoločnosti pri integrácii utečencov na Slovensku.

3.) Diecézna charita Nitra

INTEGRÁCIA ĽUDÍ S ĽUĎMI

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 10 708,00 €

Celkovým cieľom projektu je čo najlepšie nastaviť a skvalitniť poskytované služby v integrácii ľudí prichádzajúcich s ľuďmi už bývajúcimi na Slovensku u konkrétnej skupiny 25 irackých rodín.

3 špecifické ciele:

  1. Priniesť najlepšie skúsenosti a najnovšie poznatky v oblasti integrácie utečencov.
  2. Posilniť a skvalitniť služby kultúrnych, sociálnych a komunitných mediátorov.
  3. Zlepšiť postoje členov prijímajúcej komunity.

4.) Od emócií k poznaniu, n.o. – EDUMA,n.o.

Poznaním k ľudskosti

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 10 500,00 €

Zámerom projektu je prispieť k eliminácii aktuálnych negatívnych postojov k migrantom medzi slovenskou mládežou (generácia Y, generácia Z) a zlepšiť tak klímu v spoločnosti v čase, keď je téma utečencov „využívaná“ v predvolebnej rétorike politikov. Projektom prispievame k poznaniu životných príbehov migrantov a k neprehlbovaniu negatívnych postojov smerom k utečencom, ktorá môže byť výsledkom predvolebných kampaní. Hlavným cieľom projektu je pripraviť, uskutočniť sériu Živých knižníc so Živými knihami – migrantmi/utečencami aktuálne žijúcimi v slovenských utečeneckých centrách a táboroch, ktorými prispejeme k eliminácii nenávistných prejavov voči migrantom medzi mladou generáciou (15 – 25 rokov).

5.) Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Kto pomôže?

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 23 120,00 €

Cieľom Kto pomôže? je integrácia ľudí, ktorí utiekli pred prenasledovaním, vojnou a chudobou a majú záujem si na Slovensku vybudovať nový domov. Hlavným prostriedkom k tomuto cieľu je vytvorenie funkčného a efektívneho dobrovoľníckeho systému doplnkovej integrácie. Preto cieľom Kto pomôže? v rámci grantu Výzvy k ľudskosti je vytvorenie tohto dobrovoľníckeho systému prostredníctvom prípravy dobrovoľníkov na efektívne zapojenie sa do pomoci pri integrácii utečencov a kontinuálna podpora počas ich dobrovoľníckej služby.

6.) Slovenská katolícka charita

Zabezpečenie protipožiarnych opatrení v časti núdzového bývania pre osoby s medzinárodnou ochranou

Trvanie projektu: 3 mesiace

Podporené sumou: 6 700,00 €

Celkový cieľom je realizácia a zabezpečenie protipožiarnych opatrení v ubytovacej časti pre azylantov a osoby s doplnkovou ochranou. Slovenská katolícka charita poskytuje osobám, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana dočasné núdzové ubytovanie, kým si nenájdu samostatné bývanie. Ide o 12 miestností v priestoroch 2,-3. poschodia, v objekte vo vlastníctve Slovenskej katolíckej charity. Posledná revízia požiarnych predpisov ukázala potrebu výmeny protipožiarnych dverí v objekte, pretože tie súčasné už nespĺňajú požadované normy. Vzhľadom na sociálny charakter pomoci osobám cieľovej skupiny, SKCH nedokáže generovať dostatočné príjmy, aby pokryla tieto výdavky na nové dvere.

7.) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Humanitárne aktivity a pomoc utečencom na území Slovinska, Srbska, Iraku a na blízkom východe

Trvanie projektu: 4 mesiace

Podporené sumou: 26 000,00 €

Cieľom humanitárnej pomoci lekárskeho tímu VŠZaSP Sv. Alžbety je pokračovať vo svojej zdravotníckej pomoci, ktorú poskytuje sýrskym a ďalším utečencom na území Slovinska a zároveň v Iraku a na blízkom východe, kde dlhodobo pôsobí samostatná skupina Tropic teamu. VŠZaSP Sv. Alžbety v spolupráci s bratislavským záchranárskym tímom so sanitkou plánuje v najbližších mesiacoch rozšíriť svoju pôsobnosť aj na pohraničné územie Srbska.

Prehľad prerozdelených financií

Organizácia Názov projektu Suma Čerpanie
CVEK Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku 24 610,00 € 23 136,73 €
OZ Človek v ohrození Utečenci medzi nami 10 500,00 € 10 156,60 €
Diecézna charita Nitra Integrácia ľudí s ľuďmi 10 708,00 € 7 808,00 €
Od emócií k poznaniu, n.o. –
EDUMA, n.o.
Poznaním k ľudskosti 10 500,00 € 10 500,00 €
Spoločenstvo Ladislava Hanusa Kto pomôže? 23 120,00 € 19 446,38 €
Slovenská katolícka charita Zabezpečenie protipožiarnych opatrení
v časti núdzového bývania pre osoby
s medzinárodnou ochranou
6 700,00 € 6 700,00 €
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce
sv. Alžbety, n.o.
Humanitárne aktivity a pomoc utečencom
na území Slovinska, Srbska, Iraku
a na blízkom východe
26 000,00 € 26 000,00 €
SPOLU: 112 138,00 € 103 747,71 €