Fond pre MVO

eea grants

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ.

Výška grantov

Výška Grantov EHP (EEA grants) a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014  určená pre Slovensko je 80,75 miliónov eur, pričom príspevok Nórska tvorí 42,4 miliónov eur a príspevok EHP 38,35 miliónov eur z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu prebiehať až do roku 2016.

Medzi hlavné oblasti podpory na Slovensku patria:  

1. Prispôsobenie sa zmene klímy
2. Inovácie v zelenom priemysle
3. Fond pre MVO
4.  Lokálne a regionálne iniciatívy
5.  Cezhraničná spolupráca
6.  Kultúrne a prírodné dedičstvo
7. Štipendiá
8. Dôstojná práca a tripartitný dialóg
9. Domáce a rodovo podmienené násilie

Fond pre mimovládne organizácie

Súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je Fond pre mimovládne organizácie zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, zvýšenie podpory sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja.

Fondom sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Významná pozornosť je venovaná rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi donorskými krajinami a Slovenskom.

Fond bol predstavený zástupcom mimovládnych organizácií dňa 25. februára 2013. (www.eeagrants.org).

Na Slovensku je Fond realizovaný formou dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska. Finančný príspevok na Fond je 7,4 mil. Eur.

Program Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti, podporuje projekty mimovládnych organizácií v štyroch oblastiach:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
•    Ľudské práva vrátane práv menšín.
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Aktuality