Ako žiadať o podporu

  • Prečítajte si pozorne výzvu a príručku pre žiadateľa. Naplánujte aktivity a premyslite si, akú zmenu môžu vami navrhované aktivity priniesť z hľadiska posilnenia spolupráce medzi donorskými krajinami a Slovenskom v rámci jednotlivých oblastí podpory. V prípade nejasností a otázok kontaktujte programové manažérky pre jednotlivé oblasti emailom alebo telefonicky a dohodnite si osobnú konzultáciu. Rešpektujte tiež prosím čas vyhradený na telefonické konzultácie, a to v pracovné dni od 10:00 – 16:00. Na emaily budú projektové manažérky odpovedať spravidla do 24 hodín v pracovné dni.
  • Zaregistrujte sa na stránke http://fondpremvo.osf.sk pod menom vašej organizácie. Pri ďalšom používaní sa prihlasujte pod svojím menom a heslom. Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu môžete až do termínu uzávierky vypĺňať priebežne – môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť a uložiť aktuálne úpravy. Po odoslaní projektu však už nebude možné projekt konzultovať ani meniť.
  • Vypracujte Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu. Podajte Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu. Žiadosť sa skladá z Formulára projektu, ktorý nájdete na stránke http://fondpremvo.osf.sk/, Formulára rozpočtu projektu s komentárom a z Vyhlásenia o partnerstve.
  • Žiadosť o grant musí byť podaná v slovenskom jazyku, elektronicky na http://fondpremvo.osf.sk a doručená poštou do sídla Správcu so všetkými jej súčasťami a prílohami, spôsobom a v termínoch stanovených v tejto výzve najneskôr do 8.1.2016, vrátane. Rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke žiadosti. Žiadosti nie je možné podávať fyzicky na adrese správcu Programu. Podrobné informácie nájdu žiadatelia v Príručke pre žiadateľa k tejto Výzve.
  • Predložený projekt bude po skontrolovaní administratívnej zhody a kritérií oprávnenosti odoslaný na posúdenie nezávislým hodnotiteľom a hodnotiteľkám, ktorí/é posúdia Žiadosť z hľadiska obsahovej zhody uverejnenej v príručke. Finálne rozhodnutie o udelení resp. neudelení podpory predloženým Žiadosťam o grant urobí Správna rada NOS – OSF.
  • Výsledky hodnotiaceho procesu budú uverejnené na stránke www.osf.sk spravidla do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti. Úspešných ako aj neúspešných žiadateľov budeme informovať písomne v nasledujúcich pracovných dňoch. Úspešných žiadateľov vyzve v nasledujúcich dňoch Správca Programu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu.

Aktuality