Demokracia a ľudské práva

Program Demokracia a ľudské práva je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do apríla 2016 a Správca Programu, NOS-OSF, prostredníctvom neho rozdelí 3 199 910 € . Od roku 2013 podporila NOS-OSF prostredníctvom Programu mimovládne organizácie v celkovej sume 3 105 276,11 €.

Program venuje pozornosť rozvoju spolupráce medzi občianskou spoločnosťou, verejným a súkromným sektorom prostredníctvom podpory partnerstiev na úrovni projektov vo všetkých podporovaných programových oblastiach. Prierezovou prioritou programu je rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie ich postavenia v spoločnosti.
Osobitným cieľom je rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami na Slovensku a mimovládnymi organizáciami, ako aj subjektami verejného a súkromného sektora, ktoré sídlia donorských krajinách.

Minimálne 10% z alokovanej sumy bude venovaných na podporu detí a mládeže v ohrození. Program je tiež zameraný na špecifické potreby menšín.

NOS-OSF bude počas realizácie Programu a projektov jednotlivých MVO dbať na transparentnosť a zodpovednosť, aby boli napĺňané zásady dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Program podporí projekty MVO v 4 oblastiach:

  1. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
  2. Ľudské práva vrátane práv menšín
  3. Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
  4. Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným prejavom intolerancie

V oblastiach 2 a 4 program podporuje aj schémou tzv. Malých grantov komunitné organizácie na lokálnej úrovni, ktoré realizujú projekty určené na podporu a ochranu ľudských práv a práv menšín a na riešenie ohrozenia nerovným zaobchádzaním.

Program podporí projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov:

  • Posilnenie aktívneho občianstva
  • Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
  • Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv
  • Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít
  • Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti
  • Posilnenie zraniteľných skupín
Termín vyhlásenia výziev Výška grantu v EUR Maximálna doba realizácie projektov
február 2013 30 000 – 150 000 28 mesiacov
január 2014 30 000 – 65 000 17 mesiacov
3 000 – 5 000

Malé Granty

máj 2015 5 000 – 15 000 8 mesiacov
3 000 – 5 000
Malé granty


Objem finančných prostriedkov a jeho prerozdelenie

Na podporu aktivít mimovládnych organizácií prostredníctvom troch otvorených grantových výziev je určených celkovo 3 105 276,11 €. V prvej výzve bolo prerozdelených 1 94 0723,41€; čo je 65 % rozpočtu. V druhej výzve bolo prerozdelených  938 645,83€. Tretia výzva bola vyhlásená 27. mája 2015. Celková suma určená na prerozdelenie je 225 906,87 €.

Aktuality