FAQ

1. Čo ak zabudnem priložiť prílohu?

V prípade, že vám v žiadosti chýbajú maximálne dve prílohy, budete Správcom vyzvaní, aby ste ich doložili do 7 pracovných dní. V opačnom prípade bude žiadosť považovaná za nekompletnú a bude vyradená z ďalšieho posudzovania.

 

2. Nie som si istý/á pod akú prioritu môj projekt spadá?

Kontaktujte projektového/ú manažéra/ku, emailom, telefonicky. Prosím berte do úvahy, že posledných 5 pracovných dní pred ukončením výzvy a podaním žiadostí teda od 20. júla 2015(vrátane) nebude možné projekty konzultovať po obsahovej stránke. Rešpektujte tiež prosím čas vyhradený na telefonické konzultácie a to od 10:00 – 16:00. Na emaily budú projektoví/é manažéri/ky odpovedať do 24 hodín v pracovné dni.

 

3. Kedy bude vyhlásené druhé kolo výzvy?

Tretia výzva je jednokolová. Postupujte podľa časti Ako žiadať o grant.

 

4. Aké sú to oprávnené výdavky?

Oprávnenosť výdavkov podrobne popisuje Usmernenie k oprávnenosti výdavkov Programu Demokracia a ľudské práva zverejnené na stránke www.osf.sk.

 

5. Musím Žiadosť o grant naraz vyplniť celú, vrátane všetkých príloh?

Žiadosť o grant je možné priebežne ukladať. Nemusíte ju vyplniť celú naraz. Prílohy môžete priložiť až pri odosielaní žiadosti. Pokiaľ žiadosť priebežne ukladáte, systém prílohy neuloží resp. vám nedovolí opustiť systém. Ak pri odosielaní žiadosti niektoré povinné polia vynecháte alebo nepriložíte povinné prílohy, systém Vám nedovolí Žiadosť o grant odoslať.

 

6. Je potrebné spolufinancovanie projektu?

Áno, spolufinancovanie je potrebné preukázať vo výške minimálne 10% z celkového rozpočtu projektu spôsobom ustanoveným v príručke.

 

7. Príprava Žiadosti o grant si vyžaduje náklady. Je možné takýto typ nákladov hradiť z poskytnutého grantu?

Nie, z grantu je možné pokrývať náklady vzniknuté až po podpise zmluvy.

 

8. Kedy môžeme začať čerpať finančné prostriedky?

Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

 

9. Je možné vyčísliť dobrovoľnícku prácu ako spolufinancovanie?

Je to možné. Nepeňažný príspevok (dobrovoľná práca) môže predstavovať až 50% oprávnených výdavkov na spolufinancovanie projektu, ktoré je požadované Programom (t.j. 5% oprávnených výdavkov). Za účelom výpočtu výšky nepeňažného príspevku sme vydali usmernenie, ktoré nájdete tu: usmernenie.

 

10. Akou formou bude riešená otázka vzájomného finančného vyrovnania medzi žiadateľom a partnerom?

Zmluva o poskytnutí grantu bude uzavretá len s jedným subjektom, príjemcom grantu a finančné prostriedky budú prevádzané len v prospech jeho účtu. Peňažné toky medzi Príjemcom a Partnerom upravuje Zmluva o partnerstve.

 

 11. Vzťahuje sa na  výber dodávateľov zákon o verejnom obstarávaní?

Prijímateľ nie je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní, má však povinnosť pri výbere dodávateľa  vedieť vydokladovať a zdôvodniť výber dodávateľa, ako aj dodržať princípy hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti – bližšie informácie v Príručke – bod 5.4.

 

 12. Kedy budú vyhlásené výsledky?

Výsledky výzvy budú vyhlásené nasledujúci deň po schválení Správnou radou NOS – OSF, teda približne 15.septembra 2015.

 

13. Stačia stanovy organizácie, na ktorých je pečiatka príslušného orgánu o registrácii ako kópia dokladu o registrácii žiadateľa?

Potvrdenie o registrácii musí byť z registratúrneho orgánu, v prípade občianskeho združenia je to ministerstvo vnútra. Nepostačia len stanovy organizácie, i keď na nich máte pečiatku o registrácii. Potvrdenie o registrácii z príslušného registratúrneho orgánu môžete použiť aj staršieho dáta, nesmie byť však staršie ako jeden rok ku dňu predkladania žiadosti o grant. Spolu so stanovami pošlete toto potvrdenie ako doklad preukazujúci registráciu OZ resp. iného oprávneného právneho subjektu.

Aktuality