Doplnkové aktivity

Doplnkové aktivity (tzv. complementary action) sú podporné aktivity k   programu podpory MVO„Demokracia a ľudské práva“ realizovaného v rámci finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Majú za cieľ posilniť spoluprácu, výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe medzi operátorom (NOS-OSF) a podobnými organizáciami medzi donorskými štátmi a prijímateľskými krajinami a prispievať tak k implementácii programu. Prostredníctvom Complementary Actions Nadácia otvorenej spoločnosti upozorňuje aj na niektoré prierezové témy, ako napr. boj proti násiliu z nenávisti, prácu s novými médiami, či podpore lokálnych a komunitných mimovládnych organizácií.

Aktivity sa zameriavajú na potreby, výzvy a skúsenosti v štyroch prioritných oblastiach podpory:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
  • Ľudské práva, vrátane práv menšín;
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

V prioritnej oblasti Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných sa snažíme organizovať aktivity vedúce k efektívnejšiemu a dôveryhodnejšiemu súdnictvu, dobrej správe vecí verejných a nakladaniu s verejnými prostriedkami. Na jeseň 2014 sme zorganizovali konferenciu „Spoločne za efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo“ pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku. Z konferencie vyplynulo, že nám chýba najmä uplatňovanie právnej etiky v súdnej praxi, ktorá chýba aj vo výuke budúcich právnických povolaní.

V prioritnej oblasti Ľudských práv a práv menšín sa podporné aktivity sústreďujú na vzdelávanie v ľudských právach a zavádzanie ľudskoprávnych princípov do každodenného života. V rámci našich aktivít sme sa v minulosti zamerali tiež na podporu dostupnosti grantov pre mimovládne organizácie pôsobiace na lokálnej úrovni. Aj naďalej sa plánujeme venovať aktivitám smerujúcim k finančnej udržateľnosti organizácií ako aj udržateľnosti ich dopadov na komunity, napríklad prostredníctvom budovania partnerstiev a koalícií.

V prioritnej oblasti Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii sa zameriavame hlavne na boj proti zločinom z nenávisti a nenávistným prejavom, ale aj na boj proti akémukoľvek typu diskriminácie. Týmito aktivitami chceme zasiahnuť nielen MVO a odborníkov, ale aj širšiu verejnosť.

V minulosti sme zorganizovali napríklad diskusné fórum v rámci filmového festivalu 4 Živly na tému nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti a ich spoločenský dopad, ďalej vzdelávacie aktivity a školenia akademikov (študentov a budúcich učiteľov odboru žurnalistika) o tom ako informovať verejnosť a ako pristupovať k obetiam násilia z nenávisti a prejavov nenávisti.

Podpora rodovej rovnosti a boja proti rodovo podmienenému násiliu je samostatnou oblasťou grantovej podpory, zároveň témou prierezovou cez všetky prioritné oblasti programu Demokracia a ľudské práva. Program tak vytvára príležitosti pre sieťovanie mimovládnych organizácií a budovanie neformálnych koalícií, či platforiem v tejto téme.

Participácia detí a mládeže je prierezovou témou celého programu Demokracia a ľudské práva a je jej venovaná špeciálna pozornosť v jednotlivých projektoch, v podobe aktivít pre deti a mládež ale aj alokovaného rozpočtu (min. 10%). NOS – OSF podporuje túto tému aj ďalšími doplnkovými aktivitami. V apríli 2015 sme zorganizovali konferenciu „Posilňovanie hlasu detí a mladých ľudí v aktívnom občianstve a ľudských právach“ kde sme sa spoločne s organizáciami pracujúcimi s touto cieľovou skupinou podelili o dobré nápady a spôsoby, ako sa dá s deťmi a mládežou pracovať, motivovať ich a spájať. Partnerom podujatia bol Inštitút pre finančnú gramotnosť z Islandu. Viac o konferencii nájdete tu.

Okrem toho sme zrealizovali medzinárodnú kampaň Masturhate, ktorou reagujeme na šírenie nenávistných prejavov na internete. V roku 2014 sme vyzývali užívateľov web stránok, aby odmietali nenávistné komentáre v diskusiách, článkoch a na sociálnych sieťach. Hashtag #masturhate umožnil každému označiť nenávistný obsah, a prispieť tak k budovaniu priateľského a tolerantného online prostredia. V tomto roku sa zameriavame predovšetkým na vzdelávanie verejnosti o fenoméne hejtovania prostredníctvom kampane Povedz mi to do očí.

V novembri 2014 sme zorganizovali konferenciu EEA Connections II – Poslaním konferencie bolo prepájanie iniciatív a vytvorenie priestoru pre vzájomnú inšpiráciu. Súčasťou programu boli aj regionálne workshopy v Banskej Bystrici a Prešove, zamerané na oboznámenie sa s lokálnymi potrebami mimovládnych organizácií pracujúcich v regiónoch a nastavenie tretej výzvy.

Čo chystáme?

V prioritnej oblasti Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu NOS realizuje projekt „Mimovládne iniciatívy v rodovej rovnosti„, ktorého cieľom je poukázať na vnútorné kapacity a expertízu mimovládnych organizácií v podpore rodovej rovnosti, nazhromaždenej za viac ako 20 rokov ich aktívnej činnosti, a pokračovať v participatívnom dialógu s orgánmi a inštitúciami verejnej správy. Projektom by sme chceli pomôcť definovať efektívne spôsoby zohľadňovania rodového hľadiska vo všetkých aspektoch života ľudí (gender mainstreaming) a sformulovať konkrétne odporúčania pre zlepšenie rodových nerovností a rodovo podmieneného násilia.

V prioritnej oblasti Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných sa chystáme spolupodielať na medzinárodnej vedeckej konferencii “Bratislavské právnické fórum 2015” na tému “Právne a spoločenské nástroje na efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo”. NOS-OSF zorganizuje expertný panel ako konferenčnú sekciu pod názvom: Nástroje mimovládneho sektora na efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo.

V paneli, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, mimovládnym organizáciám, ale aj študentom Právnickej fakulty, by sme radi predstavili prácu a výskum mimovládnych organizácií a akademikov v oblasti súdnictva, dobrej správe vecí verejných a nakladania s verejnými prostriedkami. Predmetom panelu je uplatňovanie sudcovskej a právnej etiky v slovenskom súdnictve, meracie metódy a analýza výkonnosti súdnictva, spoločenské nástroje zvyšovania kvality súdnictva a celková výmena skúseností v oblasti boja proti korupcii.

Aktuality