Grantová výzva

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava vyhlasuje

Výzvu na podporu poskytovania starostlivosti o ukrajinské deti v predškolskom veku.

 

Cieľom Výzvy je podporiť materské školy a ostatné zariadenia poskytujúce starostlivosť deťom v predškolskom veku, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu.

Pozn.: Minimálny podiel ukrajinských detí z celkového počtu detí, ktorým je v zariadení poskytovaná pravidelná starostlivosť v dobe podania žiadosti, nesmie byť nižší ako 20%. Údaje o počte detí z Ukrajiny musia byť jasne uvedené v žiadosti.


Celková výška alokácie na Výzvu je minimálne 10 000 EUR.

Hodnotenie podaných projektov budú realizovať pracovníci Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava.

Žiadatelia budú o výsledku hodnotenia vyrozumení emailom do 7 pracovných dní od uzatvorenia Výzvy. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na stránke www.osf.sk. Na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu Nadácie sa nemožno odvolať.

Hodnotiace kritériá podaných projektov:

 1. Relevantnosť projektu z hľadiska výzvy.
 2. Jasné ciele projektu, jednoznačne popísané aktivity projektu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť využitia finančných prostriedkov.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v slovenskom jazyku. Žiadosti podané po termíne, žiadosti, ktoré nebudú podané v požadovanom formáte alebo nebudú spĺňať ostatné špecifické podmienky stanovené Výzvou, nebudú zaradené do hodnotenia.


Špecifické podmienky stanovené Výzvou

Spôsob podávania žiadostí:

Termín podávania žiadostí:

 • Do 20.05.2022 (vrátane)

Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu:

 • 06. – 31.08.2022

Výška finančného príspevku:

 • Od 500 do 2000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • materské školy, rodinné centrá, komunitné centrá, občianske združenia zabezpečujúce pravidelnú starostlivosť o deti v predškolskom veku a ďalšie podobné zariadenia poskytujúce pravidelnú starostlivosť pre deti v predškolskom veku

Oprávnené výdavky:

 • nákup materiálu (napr. hygienické potreby, výtvarné potreby, a pod.)
 • nákup vybavenia zariadenia (napr. postieľky, uteráky,…)
 • nákup hračiek a knižiek
 • nákup ďalších potrieb pre deti prichádzajúce z Ukrajiny (napr. papuče, oblečenie, …)
 • všetky nakúpené materiály a potreby budú využívané počas bežného fungovania zariadenia s cieľom poskytovať starostlivosť pre deti prichádzajúce z Ukrajiny

V prípade špecifických potrieb zariadenia (napr. ak potrebujete kúpiť zdravotnícke potreby a pomôcky pre deti) nás kontaktujte osobitne emailom na adrese osf@osf.sk.

Neoprávnené výdavky:

 • finančný príspevok nie je určený na úhradu miezd, nájomného a poplatkov za prevádzkovanie zariadení.

Vyúčtovanie projektu:

 • Príjemca grantu predloží stručnú správu na predpísanom formulári, v ktorej popíše realizáciu projektových aktivít. Povinnou súčasťou správy budú kópie účtovných dokladov preukazujúce nákupy, fotodokumentácia aktivít, prípadne linky na miesta zverejnenia informácií o aktivitách.
 • Termín na predloženie vyúčtovania: do 30 dní od ukončenia realizácie.

V Bratislave 6.5.2022