SECONDARY SCHOOL SCHOLARSHIP PROGRAM / 2018

17.10.2018

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými
výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc.
(ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 26.
ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej
Británii.

Komu je program určený

Program je určený študentom 2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty)
osemročných gymnázií a lýceí ako aj medzinárodných škôl na území SR. Študenti majú možnosť spoznať
životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a
komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov:

1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 83 prestížnych amerických súkromných
škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 22 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo
prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 4800 študentov. Školy sú denného aj
internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov. V rámci programu je
možnosť získať plné alebo čiastočné štipendium.

Viac informácií: https://www.assistscholars.org alebo v brožúre programu ASSIST.

2. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo
štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu
navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy
pokračovať v štúdiu na jednej z 86 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci
programu môže získať finančnú podporu vo výške až 20000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium
je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.

Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft
School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi
obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

3. HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom
umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú
internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo
dievčenských školách. Mnohí študenti získali na základe dosiahnutých výsledkov priamo od školy štipendium
na ďalší školský rok.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2018 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší
ako 30000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.

Viac informácií na http://hmc.org.uk/projects a v dokumentoch HMC Information for Applicants a HMC
Information for Parents of Applicants.

4. HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky
príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program
zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať
o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť,
stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí
pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.

Documents and forms for download / Dokumenty a formuláre na stiahnutie

Dôkladne si prečítajte aj kritéria pre uchádzačov uvedené v podmienkach štipendia a ďalšie
dôležité dokumenty na stiahnutie:

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. November 2018 do 15:00

Online prihlášku nájdete na stránke https://assist.formstack.com/forms/application_assist_hmc

Na vyplnenie nepoužívajte prehliadač Chrome.

Nezabudnite si ju pri vypĺňaní priebežne ukladať.

KONTAKT:

Katarína Križková

Secondary School Scholarships
katarina.krizkova@osf.sk
0910979959

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter