Secondary School Scholarship Program 2016/2017

Uzatvorená výzva

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 23. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Komu je program určený

Program je určený študentom 2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí. Študenti majú možnosť spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov:

  1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje 90 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 19 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 4800 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.

Viac informácií: http://www.assist-inc.org alebo v brožúre programu ASSIST.

  1. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 86 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci programu môže získať finančnú podporu vo výške až 20000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.

Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

  1. HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách. Mnohí študenti získali na základe dosiahnutých výsledkov priamo od školy štipendium na ďalší školský rok.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2015 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 30000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.

Viac informácií na http://hmc.org.uk/projects a v dokumentoch HMC Information for Applicants a HMC Information for Parents of Applicants.

  1. HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.

Kritéria pre uchádzačov, prihláška a ďalšie dôležité dokumenty na stiahnutie:

Podmienky

Prihláška

Súhlas na_spracovanie_osobných údajov

Pokyny na vyplnenie prihlášky a napísanie eseje

ASSIST Sponsorship Application Financia Assessment

ASSIST Family Financial Declaration

HMC Income And Assets Declaration Form 

Pokyny pre vyplnenie finančných formulárov 

Odporúčanie súčasného učiteľa angličtiny

Odporúčanie súčasného učiteľa matematiky

Odporúčanie triedneho učiteľa

Zoznam úloh

HMC Information for Applicants

HMC Information for Parents of Applicants

ASSIST Student Brochure

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. November 2015 do 15:00

Newsletter