Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút
Suma: 9 000 €

Cieľom tohto projektu je príprava a implementácia interaktívno-zážitkového vzdelávacieho programu pre pedagógov a žiakov základných škôl pripraveného a realizovaného v spolupráci s odborníkmi na tému rozvoja občianskej spoločnosti,  rodovej rovnosti, antidiskriminačných techník a podporu rovnosti príležitosti. Zámerom je vštepiť deťom také hodnoty, ktoré by mohli ihneď aplikovať vo svojom každodennom živote a šíriť bezprostredne ďalej vo svojej komunite. Predkladaný projekt obsahuje scitlivovacie aktivity posilňujúce deti a mladých ľudí vo vzdelávaní k ľudským právam a rodovej rovnosti, v prevencii pred zneužívaním, šikanou a rodovo podmieneným násilím ako aj aktivity zamerané na predchádzanie homofóbnych a transfóbnych nenávistných verbálnych prejavov a trestných činov z nenávisti. Projekt obsahuje tiež aktivity posilňujúce politické a ekonomické postavenie rómskych žien a dievčat a žien a dievčat zažívajúcich viacnásobnú diskrimináciu. Jedným z cieľov projektu je aj posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti. Investovať do mladej generácie sa oplatí a investovať do vzdelávania mladých niekoľkonásobne viac. I preto si myslíme, že tento projekt významnou mierou prispeje k budovaniu občianskej spoločnosti a posilňovaniu aktívneho občianstva nielen v regióne Gemera a Malohont.

web: www.semerit.sk

kontakt: office@semerit.sk

Aktuality