O nadácii

Vyznávame liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca.

Vytvárame príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Pri otváraní spoločenských tém, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore, sa opierame a presadzujeme tieto hodnoty:

  • Otvorenosť
  • Transparentnosť
  • Slobodná voľba
  • Zodpovednosť
  • Tolerancia
  • Vzájomný rešpekt
  • Akceptácia
  • Dialóg
  • Nekonfliktnosť
  • Aktivita

Realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov

Patríme k zakladateľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkujeme legislatívne procesy, sme aktívni pri tvorbe rôznych politík a pôsobíme v mnohých poradných výboroch a komisiách.

Sme na Slovensku dobre etablovanou, nezávislou organizáciou, ktorá sa v roku 2013 osamostatnila od zakladajúcej organizácie. V rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti už dnes teda nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Etické zásady, ktorými sa v nadácii riadime, určuje náš Etický kódex.

História

Nadácia vznikla v novembri 1992 ako nezávislý grantovo-operačný slovenský právny subjekt z prostriedkov Open Society Institute so sídlom v New Yorku. Finančné prostriedky boli určené na granty pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy.

Stala sa súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros, ktorému patrí osobité miesto v demokratickej transformácii a modernizácii krajín strednej a východnej Európy.

Z viacerých programových platforiem nadácie vznikli samostatné a finančne nezávislé mimovládne organizácie – Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti, Plán B, n. o.Slovenská debatná asociácia a Slovensko-český ženský fond.

V roku 2013 sa Nadácia otvorenej spoločnosti osamostatnila od zakladajúcej organizácie a v rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti dnes už nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Dokumenty

Prečítajte si viac o našej histórii v publikácii 20 rokov činnosti NOS-OSF.

Ak potrebujete náš Štatút nadácie OSF…

Ak potrebujete našu Nadačnú listinu nadácie OSF…

Politika ochrany detí, mladých ľudí a zraniteľných dospelých Nadácie otvorenej spoločnosti

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality