O nadácii

Vyznávame liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca.

Vytvárame príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

Pri otváraní spoločenských tém, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a ich vzájomné vzťahy v spoločnom priestore, sa opierame a presadzujeme tieto hodnoty:

  • Otvorenosť
  • Transparentnosť
  • Slobodná voľba
  • Zodpovednosť
  • Tolerancia
  • Vzájomný rešpekt
  • Akceptácia
  • Dialóg
  • Nekonfliktnosť
  • Aktivita

Realizáciou vlastných projektov a prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám stotožňujúcim sa s našimi hodnotami pomáhame rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňujeme ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov

Patríme k zakladateľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkujeme legislatívne procesy, sme aktívni pri tvorbe rôznych politík a pôsobíme v mnohých poradných výboroch a komisiách.

Sme na Slovensku dobre etablovanou, nezávislou organizáciou, ktorá sa v roku 2013 osamostatnila od zakladajúcej organizácie. V rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti už dnes teda nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Etické zásady, ktorými sa v nadácii riadime, určuje náš Etický kódex.

História:

Nadácia vznikla v novembri 1992 ako nezávislý grantovo-operačný slovenský právny subjekt z prostriedkov Open Society Institute so sídlom v New Yorku. Finančné prostriedky boli určené na granty pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy.

 

Stala sa súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros, ktorému patrí osobité miesto v demokratickej transformácii a modernizácii krajín strednej a východnej Európy.

Z viacerých programových platforiem nadácie vznikli samostatné a finančne nezávislé mimovládne organizácie – Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti, Plán B, n. o.Slovenská debatná asociácia a Slovensko-český ženský fond.

V roku 2013 sa Nadácia otvorenej spoločnosti osamostatnila od zakladajúcej organizácie a v rámci medzinárodnej siete nadácií otvorenej spoločnosti dnes už nemáme status členskej organizácie. Financie pre svoju činnosť získavame v čoraz väčšej miere z domácich a európskych zdrojov.

Ľudia:

Založením Open Society Fund v Bratislave poveril George Soros mladú, dynamickú Američanku Rachel Tritt. Okrem nej v nadácii pracovala ako programová koordinátorka Jana Hažírová a od roku 1993 Alena Páníková. Nadácia začínala s dvoma pracovníkmi a rozvojom programovej činnosti rozširovala počet zamestnancov. Dnes pracuje v nadácii 16 ľudí. Na jej čele stála do decembra 2013 Alena Pániková. Vo funkcii ju vystriedal Marek Kapusta, ktorý viedol nadáciu do konca marca 2015. Od júna 2015 nadáciu vedie Ján Orlovský.

Prečítajte si viac o našej histórii v publikácii 20 rokov činnosti NOS-OSF.

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality