SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through education

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Rada mládeže Žilinského kraja
Suma: 6 734,20 €

Prieskum na vzorke 780 respondentov, realizovaný žiadateľom potvrdil, že 53% z mladých ľudí, ktorí sa už stretli s nenávistným vyjadrovaním (92%), boli niekedy aj jeho terčom. Iba 14% opýtaných pozná nástroj / organizáciu, na ktorú sa v takom prípade môže obrátiť. Uznesenie EP z 3. novembra 2015 o predchádzaní radikalizácii vyzýva členské štáty k realizovaniu školení a informačných kampaní pre mládež (ods. 13 – 17 III a 30 IV). Výskumná správa MV SR o príčinách rastu radikalizácie uvádza počet osôb v extrémisticky orientovaných skupinách na úrovni 4077, pričom medzi príčinami pomenúva zlyhávanie školského prostredia vo výchove k dodržiavaniu ľudských práv. Cieľom projektu je posilniť medzirezortnú a medzisektorovú  spoluprácu v oblasti boja proti „hate speech“ prostredníctvom doplnkových vzdelávacích aktivít (seminára a študijnej návštevy) zameraných na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi štátnymi aktérmi, UNESCO a zástupcami MVO.

Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci MVO a zamestnanci verejnej správy, sekundárnou migranti.

Výstupmi projektu budú: 1 spoločná iniciatíva (3-dňový seminár a študijná návšteva) so zapojením 40 osôb; 24 mimovládnych a 4 verejné partnerstvá pre disemináciu nástrojov Global Citizenship Education (GCED).Úlohou partnera – medzinárodnej organizácie – je vyškolenie slovenských zástupcov MVO v používaní dostupných metodík globálneho vzdelávania pre boj s „hate speech“.

Úlohou partnerstva s verejným sektorom je doplnková medzirezortná spolupráca v oblasti koordinácie kampane RE „Bez nenávisti“ s prepojením na problematiku xenofóbie a migračnej krízy.

Aktuality