Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť
Suma: 46 424,90 €

V rámci projektu prispejeme k pozitívnym zmenám prostredníctvom advokačných aktivít smerujúcich k zlepšeniu inštitucionálneho nastavenia ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na prevenciu porušovania ľudských práv žien a na dôsledné presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách (na trhu práce, v zdravotníctve a pod.)  Zameriame sa najmä na práva týkajúce sa autonómie, integrity, ľudskej dôstojnosti a celkovo nediskriminácie žien. Aktivitami projektu – vrátane litigačných – priamo nadviažeme na projekt podporený v predošlom kole.  Budeme využívať výstupy a skúsenosti z doterajšej činnosti: monitoring / diagnostiku (ne)fungovania verejných inštitúcií /orgánov verejnej moci pri napĺňaní vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov SR, komunikáciu so stakeholdermi cez vybudované siete a ďalšie prvky nášho know-how v oblasti systémového presadzovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti vrátane konkrétnych príkladov fungujúcich inštitúcií v iných krajinách.

web: www.odz.sk

kontakt: pufflerova@odz.sk

Aktuality