Aktivita otvára dvere

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Karpatská nadácia
Suma: 10 000 €

Cieľom projektu je posilnenie úlohy MVO a zlepšenie podmienok pre fungovanie občianskej spoločnosti v regióne východného Slovenska prostredníctvom rozvoja kapacít miestnych MVO a ich lídrov, zapájanie mladých ľudí a vytvárania podmienok pre efektívnejší medzisektorový dialóg a spoluprácu. Projekt svojimi aktivitami prispeje k rozvoju kapacít MVO, ich formálnych/neformálnych sietí a lokálnych/regionálnych medzisektorových partnerstiev za účelom vytvárania silných koalícií pre zlepšenie fungovania občianskej spoločnosti. Súčasne prispeje k popularizácii konceptu dobrovoľníctva najmä medzi mladými ľuďmi a lokálnymi/regionálnymi MVO a k vytváraniu vhodného prostredia na zapájanie mladých ľudí do fungovania občianskej spoločnosti za účelom mobilizácie existujúceho potenciálu a kontinuity v oblasti aktívneho občianstva. Aktivity projektu nadviažu na výsledky predchádzajúcich projektov a 20 ročné skúsenosti nadácie. Peer to peer koučingové stretnutia vytvoria priestor pre skupinové stretávanie lídrov MVO k aktuálnym témam (medzisektorová spolupráca, zapájanie mladých, hate speach a ľudskoprávna agenda). Medzisektorové lunch semináre poskytnú diskusnú platformu na podobné témy pre účastníkov z MVO a miestnej samosprávy, ale aj podnikateľského prostredia a prostredia verejnej správy. Portál dobrovoľníckej spolupráce vytvorí platformu pre prepájanie ponuky s dopytom – dobrovoľníkov s MVO. Individuálny koučing poslúži uchádzačom o dobrovoľníctvo zorientovať sa v aktuálnych témach.

web : www.karpatskanadacia.sk

kontakt : info@karpatskanadacia.sk

Aktuality