Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Suma: 4 986 €

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín prostredníctvom asistentov osvety zdravia je v dennom kontakte s obyvateľmi segregovaných znevýhodnených komunít. O téme obchodovania s ľuďmi sa v tomto prostredí nerozpráva, no kolegovia sa stretávajú s podozrivými odchodmi mladých dievčat za prácou do zahraničia, či adopciami detí bez riadneho konania príslušných orgánov.V súčasnosti neexistujú aktuálne čísla, ktoré by reálne vykreslili, či je obchod s ľuďmi vážnym problémom najmä v znevýhodnených komunitách. Tento projekt chce preto pripraviť prostredie a siete na to, aby sa v budúcnosti situácia dôkladne zmapovala a aby sa mohlo pristúpiť k riešeniu tohto vážneho narúšania ľudských práv.   Projekt sa prostredníctvom školení asistentov osvety zdravia zameria na:- Informovanie a zvyšovanie povedomia o obchode s ľuďmi, prevenciu rizikového správania;- Vytvorenie kapacít na získanie nových aktuálnych informácií a faktov z oblasti marginalizovaných komunít;- Informovanie o migráciu a s tým súvisiace riziká;- Problematiku obchodovania s deťmi a ženami;- Posilnenie povedomia o službách poskytovaných doma/v zahraničí v súvislosti s potrebami obetí.Hlavným cieľom je vyškoliť ľudí, ktorí budú vedieť identifikovať a pomenovať problém, v prípade, že sa s ním vo svojej lokalite stretnú. Vyššie povedomie o probléme v komunitách a vytvorenie sietí na hlbší monitoring sú prvými, základnými krokmi k dôkladnejšiemu poznaniu stavu obchodu s ľuďmi na Slovensku, prevažne v ťažko mapovateľných segregovaných lokalitách.

web: http://www.ppzzs.sk

kontakt: office@ppzzs.sk

Aktuality