Búrajme predsudky

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Brány Európy
Suma: 4 500 €

Cieľom projektu je pochopiť a rešpektovať inakosť rómskej minority, zboriť bariéry a zlepšiť tak vzájomné spolunažívanie. Prostredníctvom bezprostredných aktivít akými sú divadelná hra poukazovať na skutočnosti, ktoré súvisia s prejavmi diskriminácie či šikanovania medzi samotnými deťmi, rovesníckymi skupinami či neprimeraným prístupom zo strany pedagógov. Zámerom projektu je poukázať na existujúcu averziu Rómov voči nerómom a zároveň ponúknuť vhodné riešenia a východiská.

Aktivity projektu:

1. Cyklus prednášok  – pred samotným divadelným predstavením bude realizovaná prednáška, ktorá po jej skončení ponúkne možnosť diskusie. Prednáška bude vedená odborným lektorom, ktorý bude prednášať na témy: „Buďme si všetci rovní“ a „Všetci sme si rovní, ale nie rovnakí“

2. Ťažiskom aktivít je divadelné predstavenie divadelného súboru – divadelné predstavenie je určené deťom školského veku od 6 do 15 rokov.

3. Beseda s rómskou osobnosťou

kontakt: roman.estocak@gmail.com

Aktuality