Búrame predsudky a učíme sa navzájom

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Silnejší slabším
Suma: 4 500 €

Deti a mladí ľudia z detských domovov sú ohrození vylúčením zo spoločnosti a väčšinová populácia má voči ním predsudky. Tieto vyplývajú z toho, že deti vyrastajú a sú vychovávaní v inštitucionalizovaných zariadeniach, v minimálnom alebo žiadnom kontakte s vlastnou rodinou. V týchto zariadeniach sa nachádza aj veľa rómskych detí.Prostredníctvom projektu chceme dať možnosť deťom a mladým ľuďom z detského domova plnohodnotne tráviť voľný čas a zapájať ich do komunitných aktivít. Cieľom projektu je stretávanie detí a mladých ľudí z detských domovov a bežných rodín. Stretnutia budú prebiehať v rámci spoločných aktivít v prírode či v meste. Chceme vytvoriť tolerantné a inšpirujúce prostredie, podporujúce rovesnícke učenie medzi mládežou z rodín a zo zariadenia Detské mestečko Zlatovce. Radi by sme nadviazali na viacročné skúsenosti s vedením voľnočasových krúžkov a zapojili cieľovú skupinu do kultúrnych, športových a rozvojových aktivít. Zámerom je tak pôsobiť nielen na deti navzájom, ale aj na ostatných obyvateľov mesta Trenčín a búrať tak predsudky voči mladým ľuďom z detských domovov a súčasne rómskej menšine.V rámci projektu zrealizujeme 20 workshopov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Pri všetkých aktivitách budeme dbať na rovnosť šancí medzi deťmi z domova a z rodín, obzvlášť pri rómskych deťoch sa zameriame na boj proti rasizmu, diskriminácii. Chceme dosiahnuť, aby sa mladí ľudia po opustení brán zariadení vedeli o seba postarať, mali vybudované dobré sebahodnotenie, kladný vzťah k rodine a nemali pocit diskriminácie.

web : https://silnejsislabsim.wordpress.com

kontakt : silnejsi.slabsim@gmail.com

Aktuality