Hlas Rómov v školskej politike

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: eduRoma - Roma education project
Suma: 4 687,20 €

Jednou z hlavných výziev riešenia inkluzívneho vzdelávania a odstraňovania segregácie na školách ostáva práca s učiteľmi a asistentami, ktorí majú možnosť reflektovať prax školy, na ktorej pôsobia, a zároveň aktívne prispieť k zmene vzdelávacieho prostredia v širšom kontexte. Projekt si kladie za cieľ tréningom posilňovať zručnosti tých pracovníkov pedagogického zboru, ktorí prichádzajú do denného kontaktu zo žiakmi a celkovým rodinným zázemím detí, a to v oblastiach, v ktorých nadobudnú kompetencie efektívne rozpoznávať diskriminatívne praktiky, najmä segregáciu vo vzdelávaní, a vhodnými nástrojmi presadzovať zásadu rovnakého zaobchádzania. Projekt zapája do riešení  miestne zdroje. Ich vzdelávaním a tréningom očakávame postupné vytváranie pozitívnych vzorov na škole a v komunite a posilnenie ich aktívnej participácie na efektívnej implementácii zmien vo svojej škole. Výsledkom projektu je monitorovacia správa – advokačný materiál pre ovplyvňovanie regionálnych koncepcií vyučovania.

web: www.eduroma.sk

kontakt: vlado@eduroma.sk

Aktuality