Informovanosť a zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov

Výzva: 3
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Cyklokoalícia
Suma: 13 446 €

Cieľom projektu je pomôcť bratislavskej verejnosti a aktivistom zapojiť sa čo najjednoduchším spôsobom do rozhodovania o tom, ako bude mesto vyzerať. Problémom je dostupnosť informácií o konaniach povoľujúcich novú výstavbu vo verejných priestoroch. Bez nich sa ľudia nemôžu do povoľovaní zapojiť a aktívne výstavbu ovplyvniť. V súčasnosti niektoré mestské časti zverejňujú informácie na internete, chýba však informačný kanál, ktorý by ľudí na konania upozornil bez toho, aby museli stále strážiť úradné tabule. Projekt sa zameriava na presadenie takých opatrení, vďaka ktorým budú všetky bratislavské mestské a stavebné úrady zverejňovať informácie aj na internete a vytvorenie softvérového riešenia, ktoré ľudí automaticky upozorní o začatí nových konaní. Tí budú môcť rýchlo reagovať, zapojiť sa a ovplyvniť tak výstavbu v ich okolí. V rámci projektu tiež zmonitorujeme, akým spôsobom sa v Bratislave zverejňujú informácie o stavebných konaniach. Pri mestskej časti s najhorším výsledkom sa pokúsime vymôcť zverejňovanie informácií právnou cestou. Výsledky monitoringu doplníme o právnu analýzu a vytvoríme sadu odporúčaní pre úrady, v ktorej navrhneme ideálny formát zverejňovania informácií o povoľovanej výstavbe. Zapojenie verejnosti do konaní podporíme aj praktickým manuálom s radami, ako na to. Do vybraných konaní sa budeme aj sami zapájať s pripomienkami ohľadom cyklotrás. Projekt primárne nesleduje zvýšenie účasti na zasadnutiach samospráv, je však pravdepodobné, že k tomu prispeje.

web: www.cyklokoalicia.sk

kontakt: info@cyklokoalicia.sk

Aktuality