Láska ≠ násilie

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: OZ Žena v tiesni
Suma: 65 163 €

„Podľa reprezentatívneho výskumu (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová) v SR zažíva násilie 21,2% žien (18 – 64 rokov), ktoré majú v súčasnosti partnera. V Turčianskom regióne žije v násilníckom vzťahu približne 7000 žien. Len 12% z nich vyhľadá pomoc. Tento projekt je určený práve pre  ženy, ktoré potrebujú špecifické poradenstvo, bezpečný priestor, relevantné informácie a adekvátnu pomoc.
OZ Žena v tiesni poskytlo za svoju 7-ročnú činnosť pomoc a poradenstvo 1124 ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Prostredníctvom projektu chceme posilniť pomoc pre ženy a ich deti žijúce v násilníckom vzťahu. Cieľom je
– eliminácia násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch – poskytovania špecifických služieb vychádzajúcich z EU štandardov
– podporiť nulovú toleranciu násilia v spoločnosti prostredníctvom Kampane Láska ? násilie pozostávajúcej z Výstavy: Vystúp z kruhu násilia, neformálneho vzdelávania študentov, študentiek v rámci aktivity Nebuď ďalšou obeťou a besied so seniormi.“

 

web: www.zenavtiesni.sk

kontakt: oz.zenavtiesni@tipnet.sk

Aktuality