Nástroje ochrany whistleblowerov v praxi

Výzva: 2
Oblasť: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov organizácie: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Suma: 29 934,80 €

Oznamovanie nekalých praktík patrí medzi slabé stránky slovenskej spoločnosti.Projekt je potrebný na zmenu spoločenskej diskusie o výhodách ochrany oznamovateľov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri odhaľovaní nehospodárnosti a korupcie. Cieľom je pozitívne ovplyvniť vnímanie problematiky medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, odbornou verejnosťou a zvýšiť tak dôveru v oznamovaní nekalých praktík. Prvá, analytická časť, sa zameria na vytvorenie tzv. mapy problémov, založenej na prípadových štúdiách a rozhovoroch so zástupcami širšej skupiny (oznamovatelia, polícia, prokuratúra, zamestnávatelia, MVO).V druhej časti pripraví pracovná skupina (zástupcovia MVO, verejného a súkromného sektora) tzv. akčné plány, „správne“ nastavené programy na ochranu oznamovateľov. V tretej časti preveríme akčné plány v 2 vybraných inšitúciách. Posledná časť – workshop bude miestom na komunikáciu, disemináciu, networking. Projekt je propešný najmä pre MVO, zamestnávateľov a zamestnancov inštitúcií.

web: www.governance.sk

kontakt: descikova@governance.sk

Aktuality