Naučme sa spolu

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Centrum dobrovoľníctva
Suma: 4 956 €

Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín rómskych detí žijúcich v sociálne vylúčených komunitách. Podstatou projektu je implementácia dobrovoľníckych doučovacích programov pre deti z rómskych komunit v dvoch nízkoprahových komunitných centrách v meste Banská Bystrica. Doučovacie programy fungujú na princípe jeden na jedného, t.j. 1 dobrovoľník sa venuje 1 dieťaťu pravidelne minimálne raz týždenne. Prínosom projektu pre cieľovú skupinu rómskych detí je v posilnenie ich kapacít a návykov v oblasti pravidelnej prípravy do školy, zlepšenie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky, opakovania ročníkov či preradenia na špeciálnu základnú školu. Účasťou v programe dieťa získava tiež motiváciu učiť sa, pozitívny vzor a v neposlednom rade získa veľkého kamaráta a priateľský vzťah.  Projekt sa realizuje vo vzájomnej spolupráci Centra dobrovoľníctva a mesta Banská Bystrica, ktoré je zriaďovateľom komunitných centier.  Súčasťou projektu je aj tvorba minimálnych štandardov implementácie doučovacích programov, ktoré umožnia implementáciu doučovacích programov v budúcom období aj v iných organizáciách a lokalitách.

web: www.centrumdobrovolnictva.sk

kontakt: cd@centrumdobrovolnictva.sk

Aktuality