Nie sme sami

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Saplinq
Suma: 14 967 €

Projekt sa zameriava na posilnenie transrodových ľudí v seba-advokačných zručnostiach (špeciálne v kontakte s lekármi) a budovania aktívnej komunity pomocou rozvoja peer poradenstva v regiónoch Slovenska. Hlavným nástrojom sú tréningy, ktorými sa prenesú skúseností a dobrá prax rozvinutá v o.z. TransFúzia. Cieľom projektu je systematizovať poradenstvo, vytvoriť systém vzdelávania a vyškoliť ľudí z vybraných regiónov, aby ich mohli poskytovať kvalitne.Projekt tvoria tri časti: 1. (október 2015) Analýza doterajšieho poradenstva a jeho systematizácie; 2. (november – december 2015) Vytvorenie poradenskej príručky a dizajn tréningu; 3. (január – marec 2016) Realizácia tréningov, prax účastníčok a účastníkov, vytváranie podpornej siete účastníkov a účastníčok a aktivity pre získanie akreditácie MPSVaR. Počas celého trvania projektu bude prebiehať poskytovanie poradenských služieb. Na konci projektu bude realizované vyhodnotenie všetkých aktivít. Výstupy projektu: 1. 15 osôb vyškolených v poskytovaní poradenských služieb;2. Sieť poradcov pre ich vzájomnú podporu a budovaniu komunity trans ľudí v častiach Slovenska, kde momentálne takáto podpora neexistuje;3. Databáza poradenských služieb pre výskumné a štatistické účely; 4. Tréningová príručka „Poradenstvo pre trans ľudí“;5. Tréning „Poradenstvo pre trans ľudí“;6. Žiadosť o akreditáciu MPSVaR na špecializované sociálne poradenstvo .

web : www.saplinq.org

kontakt : info@saplinq.org

Aktuality