Občianska participácia rómskych žien

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: In Minorita
Suma: 56 492 €

Vo vzťahu k rómskym ženám v SR sa stretávame s niekoľkými paradoxmi.  Príslušníčky marginalizovaných rómskych komunít sú vystavené viacnásobnej marginalizácii, znevýhodnenie pociťujú v spoločenskom i súkromnom živote, ale často-krát práve ženy  sú nositeľkami spoločenskej zmeny  v rómskych komunitách. Predovšetkým na najnižšej úrovni, v otázke sociálno-komunitného života sa zapájajú do organizovania voľnočasových aktivít pre deti, sociálneho poradenstva, komunitných aktivít.  Cieľom projektu je podpora občianskej participácie a lokálneho aktivizmu  rómskych žien prostredníctvom neformálneho vzdelávania, tvorby komunitných plánov, podpory aktivít priamo v lokalitách, cez podporu politickej participácie a formovania miestnych akčných skupín. Špecifickým cieľom projektu je senzibilizácia verejnosti vo vzťahu k rómskym komunitám s dôrazom na rómske ženy, prezentácia príkladov dobrej praxe a podpora verejnej diskusie na túto tému.
Priamou cieľovou skupinou je 16 žien z 8 lokalít.

web: www.inminoritask

kontakt: in.minorita@centrum.sk

Aktuality