Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť
Suma: 68 750 € €

Vnútroštátne a medzinárodné záväzky SR v oblasti ľudských práv žien sa nepremietajú dostatočne do verejných politík, čoho dôsledkom je diskriminácia žien v rôznych oblastiach vrátane nerešpektujúceho až násilníckeho správania zo strany verejných inštitúcií.
Cieľom projektu je presadzovanie systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien (na trhu práce, v zdravotníctve ap.), pričom dôraz sa bude klásť na práva týkajúce sa autonómie, integrity a ľudskej dôstojnosti žien.
Podporou demokratických ľudskoprávnych hodnôt projekt prispeje k odstraňovaniu dlhodobej a systémovej (avšak nereflektovanej) diskriminácie žien a rodovo podmieneného násilia. Jeho súčasťou bude monitoring a analýza daného stavu, ako aj advokačné, litigačné a watchdogové aktivity smerujúce k riešeniu vybraných problémov a návrhom na zmeny v legislatíve i politikách.
Výsledkom projektu budú systémové zmeny v prospech žien trpiacich diskrimináciou vo všetkých jej formách (aj inštitucionalizovaných)

Aktuality