Podpora procesov sieťovania ženských MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách smerujúca k vytvoreniu formálnej národnej siete

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Fenestra
Suma: 47 385,20 €

Vytvorenie národnej siete ženských MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách vnímame ako dôležitý krok pre vytváranie systematickej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a tiež ako dôležitý nástroj vytvárania tlaku na vládu SR, aby si plnila záväzky vyplývajúce z medzinárodných a národných dokumentov v tejto oblasti.Projekt prispeje k posilneniu ženských MVO, ako aj k zosilneniu ich hlasu pri advokačných a watch-dogových aktivitách a presadzovaní systémových zmien v oblasti rodovo podmieneného násilia, z ktorých budú profitovať ženy zažívajúce násilie  a ich deti.Hlavnou aktivitou projektu je podpora procesov sieťovania ženských MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách, ktorá bude z dlhodobého hľadiska smerovať k vytvoreniu formálnej národnej siete týchto MVO. Cieľovými skupinami projektu sú ženské MVO a ženy zažívajúce násilie.

 

web: www.fenestra.sk

kontakt: dusana@fenestra.sk

Aktuality