Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Výzva: 1
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Možnosť voľby
Suma: 97 455 €

„Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 11.5.2011. Dohovor upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie, podpory a pomoci obetiam, potrestania páchateľov a monitoringu. V prípade ratifikácie, vyvolá potrebu zmien v právnom poriadku aj inštitucionálnom zabezpečení boja proti rodovo podmienenému násiliu. S cieľom podporiť a uľahčiť proces ratifikácie a implementácie Dohovoru plánujeme realizovať tieto aktivity:
• Šírenie informácií o dohovore a jeho dôsledkoch
• Informácie o dohovore a povinnosti rezortov a verejných inštitúcií
• Pracovná skupina/koalícia na podporu Dohovoru vytvorenie
Výstupy:
• Stratégia na podporu implementácie
• Stratégia na uvedenie do praxe
• Dohovor&výkladová správa–šírenie informácií, propagácia
• Dohovor&výkladová správa-analýza, návrh zmien
• Zber skúsenosti, príkladov z praxe (dobrých aj zlých)
• Pravidelné stretnutia (Koordinačné & operatívne ad hoc)“

 

web: www.moznostvolby.sk

kontakt: adriana@moznostvolby.sk

Aktuality