Posilnenie vedomostí a zručností n. o. so zameraním na deti a mládež v ohrození

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: SPOKOJNOSŤ
Suma: 8 000 €

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít n. o. a zlepšenie jej postavenia v miestnom a regionálnom merítku. Obsahom je vytvorenie metodiky neformálneho odborného vzdelávania sociálnych pracovníkov (zamestnancov a dobrovoľníkov MVO) a zrealizovanie a zároveň odskúšanie metodiky v praxi. Súčasťou odborného vzdelávania budú aj psychohygienické aktivity pre zabezpečenie psychickej a emočnej stability personálu MVO. Absolvovaním relaxačných a uvoľnovacích techník si personál vytvorí vlastné zručnosti – ako si pomôcť sám sebe, ako pomôcť svojmu kolegovi v práci. Zároveň budú rôzne formy a novonadobudnuté zručnosti využiteľné aj pre prácu s klientmi. Realizáciou projektu zvýšime odborné schopnosti a vedomosti našich sociálnych pracovníkov, upevníme morálku a zvýšime motiváciu. Vypracovaním metodiky pripravíme podklad pre celoživotné vzdelávanie personálu, rozšírime naše aktivity a zvýšime udržateľnosť organizácie. Metodika bude voľne dostupná v elektronickej podobe pre ďalšie MVO pracujúce v sociálnej oblasti. V závere projektu zrealizujeme workshop s externými MVO a okrúhly stôl za účasti pracovníkov škôl a verejných funkcionárov mesta Prievidza. Obidve aktivity vytvoria platformu na výmenu skúsenosti, vytvorenie partnerstiev a posilnenie postavenia MVO na miestnej a regionálnej úrovni.

 

web : www.ispokojnost.sk

kontakt : spokojnost@ispokojnost.sk

 

Aktuality