Právo pre všetkých

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Združenie STORM
Suma: 14 300 €

Nízke povedomie osôb v oblasti ľudských práv a práv vo všeobecnosti  často vedie k ich porušovaniu. Dotknuté osoby si nie sú vedomé, že ich práva sú porušované a preto sa nedomáhajú nápravy. V praxi sa stretávame s týmto problémom u klientov programov Združenia STORM, ktorými sú injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise. Projekt vychádza z potreby poznania svojich práv a poznania ciest ich ochrany a domáhania. V práci s cieľovými skupinami sa nám rokmi osvedčuje priamy kontakt v ich prirodzenom prostredí. Z tohto dôvodu ich budeme v rámci projektu týmto spôsobom kontaktovať a informovať o ich právach a motivovať ich k bezplatnému využitiu právnej pomoci, ak sa dostanú do situácie, v ktorej ich práva boli porušené.Zameriame sa na špecializované vzdelávanie pracovníkov združenia v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a pracovníkov policajného zboru s cieľom poukázať na práva osôb, ktoré často stoja na okraji spoločnosti. Dôležitou je z nášho pohľadu zlepšenie vzájomnej spolupráce pracovníkov policajného zboru a pracovníkov združenia v prospech klienta.

web: http://www.zdruzeniestorm.sk/

kontakt: zdruzenie.storm@gmail.com

Aktuality