Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Divadlo Pôtoň
Suma: 59 978,80 €

Realizácia projektu je potrebná na základe identifikovaného problému – nárastu podpory ultrapravicových neofašistických politických strán a celkovo podpory neofašizmu, čo ohrozuje predovšetkým správanie a konanie primárnej cieľovej skup. projektu – mládeže. Cieľom projektu je na základe neformálneho vzdelávania mládeže – zážitkovou formou, posilniť zraniteľnú skupinu projektu, Rómov, s ktorými expertne pracuje partnerská organizácia. Cieľ projekt napĺňa aktivitami: aktualizácia rešeršu materiálov identifikovaného problému; vytvorenie siete cieľovej skupiny; medializácia projektu; 20 podujatí s názvom: Zážitkom proti nenávisti; dokumentárny umelecký výskum; rezidenčné pobyty pre renomovaných umelcov; okrúhly stôl; anketa s cieľovou a zraniteľnou skupinou; blogy zúčastnených. Primárnou cieľ. skup. projektu je mládež, sekundárnou pedagógovia, terciárnou rodinní príslušníci a blízke okolie zúčastnených, kvartálnou široká verejnosť. Profitujúcou skup. projektu je zraniteľná skup. Rómov.

web: www.poton.sk

kontakt: jurcova@poton.sk

Aktuality