Rodové scitlivovanie študentov a študentiek VŠ – budúcich pedagógov

Výzva: 2
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov organizácie: Phoenix
Suma: 23 988,20 €

Požiadavka rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi je jednou z priorít Európskej únie.  Problém rodovej rovnosti v rámci maďarskej menšiny na Slovensku nebol do dnešného dňa diskutovaný v národnostných médiách a neobjavuje sa v spoločenských diskusiách, vo vzdelávaní, či  v rámci iných aktivít komunity. Vzdelávací systém na Slovensku v súčasnosti podporuje rodovú nerovnosť. Hlavným cieľom projektu je preto zvýšenie informovanosti, vedomostí a vzdelávanie študentov a študentiek pedagogických študijných odborov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – budúcich pedagógov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v rodovej problematike a ich rodové scitlivenie. Pre maximalizáciu účinku projektu je dôležité, aby študenti sa stretávali s témou aj mimo formálneho vzdelávania. Ich mimoškolské aktivity sa sústreďujú v študentských kluboch, ktoré spája Diákhálózat – Študentská sieť, preto sa plánujú diskusné stretnutia so študentmi a študentkami na ich pôde.

 

web: www.phoenix-ngo.sk

kontakt: lelovics@dci.sk

Aktuality