Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: PROVENTUS
Suma: 4 500 €

Poslaním tohto projektu je vštepiť budúcim rómskym voličom/lídrom znalosť svojich ľudských a občianskych práv ako i volebné hodnoty a posilniť tak ich volebnú gramotnosť prostredníctvom praktického zážitkového vzdelávania. Cieľom tohto projektu je vytvoriť za pomoci odborníkov z oblasti pedagogiky, politológie a sociálnej práce odbornú platformu na riešenie tejto problematiky či už vo forme odborného workshopu výstupom ktorého bude moderný vzdelávací materiál vo forme ppt prezentácie, súčasťou projektu je tiež kurz pre pedagógov s témou volebnej gramotnosti žiakov. Nepriamym výstupom projektu je aj podpora elimiminácie korupčného volebného zneužívania/správania a to zvýšením odborného a právneho povedomia na túto tému Realizáciou projektu sa snažíme dosiahnuť trvalú zmenu myslenia a praktických kompetencií v oblasti hodnôt a ľudských práv a tiež o aktívnejšiu participáciu na spolurozhodovaní o smerovaní spoločnosti u príslušníkov rómskej mládeže čo je hlavná cieľová skupina projektu.

web: www.ozproventus.sk

kontakt: office@ozproventus.sk

Aktuality