Sexismus nie je sexi

Výzva: 3
Oblasť: Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenémunásiliu
Názov organizácie: Aliancia žien - Cesta späť
Suma: 13 680,07 €

Projekt reaguje na množstvo diskriminačných (sexistických) reklám v slovenskom verejnom priestore.  Reklama za účelom predaja produktu často využíva sexistické zobrazenia, ktoré 1) využívajú ženské (sexualizované) telo na upútanie pozornosti, 2) zobrazuje ženy a mužov stereotypne, 5) zobrazuje iba telá zodpovedajúce ideálom krásy, 4) znižuje ženy a mužov na úroveň produktovProblematizovanie sexistickej reklamy považujeme za dôležité, pretože reklama predáva viac ako tovar; predstavuje zároveň hodnoty a kultúrne reprezentácie, ktoré spätne ovplyvňujú náš pohľad na svet a nás samotných. Reklama síce rodovo  stereotypné obrazy nevymyslela, avšak ich opakovaným používaním sa podieľa na udržovaní prostredia, ktoré podporuje sexistické postoje, sexuálne obťažovanie a násilie na ženách a prispieva k udržovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami.Aj napriek početnosti sexistických reklamných zobrazení vo verejnom priestore sa téma zatiaľ nedostala do pozornosti médií a povedomia širšej verejnosti. Úlohou projektu je preto vytvoriť priestor pre rozvoj spoločenskej diskusie a tiež scitlivovanie širokej verejnosti prostredníctvom zavedenia anti—súťaže inšpirovanej Sexistickým prasátečkom v ČR. Veríme, že predstavenie súťaže v slovenských podmienkach má potenciál zaujať širokú verejnosť , umožňuje verejnosti ľahko sa do boja proti diskriminačnej reklame zapojiť a tiež získať kvalitné informácie. Našim projektovým partnerom je NESEHNUTÍ, ktoré dlhodobo úspešne zvyšuje povedomie českej verejnosti o problematike sexistickej reklamy a ktoré nám poskytne metodologickú podporu v realizáciu projektu. Ďalším partnerom projektu je Rada pre reklamu (RPR), ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy. Na základe sťažností verejnosti posudzuje etickosť reklamy, a to aj z hľadiska diskriminačných obsahov. RPR bude našim expertným partnerom v súťaži, bude ju propagovať a mať nezastupiteľné miesto v odbornej porote, kde aplikuje svoje dlhoročné skúsenosti s posudzovaním etickosti reklám.

web: www.alianciazien.sk

kontakt: alianciazien@alianciazien.sk

Aktuality